image.jpg

Derginin Adı: Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 1
Makale Başlık: EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCEYE VE OKULA KARŞI TUTUMLARININ VE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 26.06.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırmada Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin İngilizceye ve okula karşı tutumları, akademik benlik tasarımlarını algılamaları çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Bu araştırma 2007-2008 eğitim ve öğretim yılında Ankara’da yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Hacettepe, Gazi ve Ufuk Üniversite’nin Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1’ini,2’nci ve3’üncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin analizinde Pearson Moment Korelasyon katsayısı ile frekans ve yüzdelik kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS İstatistik Paket Programı (15.0 versiyonu) kullanılmıştır Araştırmanın sonucunda İngilizceye ve okula karşı tutumdan ve akademik benlik tasarımını algılamalarından daha olumlu olduğu görülmektedir. Okula karşı tutumun da akademik benlik tasarımını algılamadan daha olumlu olduğu görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF