image.jpg

Derginin Adı: Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İLKÖĞRETİM 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE KAVRAM KARİKATÜRÜ UYGULAMALARININ AKADEMİK BAŞARI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 26.06.2014
Okunma Sayısı: 25
Makale Özeti: Araştırmada ilköğretim 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersi Vücudumuzda Sistemler ünitesinde kavram karikatürü uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenmelerinin kalıcılığına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2009-2010 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Manisa ili Soma ilçesindeki bir ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 53 öğrenciyle 4 hafta süreyle gerçekleştirilmiştir. Bunların 28’i deney, 25’i kontrol grubundadır. Geliştirilen Akademik Başarı Testi ön test, son test ve uygulamadan 6 hafta sonra kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17 programıyla analizlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre deney ve kontrol grubu arasında son test ve kalıcılık puanları bakımından anlamlı fark bulunmamıştır. Fen ve Teknoloji dersinde kavram karikatürü destekli öğretimle mevcut Fen ve Teknoloji öğretim programıyla öğretimin öğrencilerin akademik başarı ve öğrenmenin kalıcılığında benzer etkiler oluşturduğu sonucuna varılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF