image.jpg

Derginin Adı: Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 2
Makale Başlık: İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KUVVET VE HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: DETERMINATION OF THE CONCEPTUAL UNDERSTANDING LEVELS OF 6TH GRADE STUDENTS OF PRIMARY EDUCATION ABOUT FORCE AND MOTION
Makale Eklenme Tarihi: 26.06.2014
Okunma Sayısı: 21
Makale Özeti: Yapılan çalışmada; ilköğretim öğrencilerinin kuvvet ve hareket konusundaki kavramsal anlama düzeylerinin kavram haritaları, kavram karikatürleri ve çizimler yardımıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada; nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla çalışmaya, Manisa ili, Demirci ilçesinin farklı yerleşim birimlerinde öğrenim görmekte olan 107 ilköğretim 6. sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak kavram haritaları, kavram karikatürleri ve çizimlerden geliştirilen bir kavramsal anlama testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular; ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket konusunun bazı kavramlarında problemler yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte kavramsal anlama testini oluşturan soruların özellikle “nedenini açıklama bölümlerinin”, öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerinin belirlenmesinde daha net sonuçlar verdiği anlaşılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak, kavramsal anlama testini oluşturan yöntemlerin kullanıma ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In the research conducted; it is aimed to determine the conceptual understanding levels of the students of primary education about force and motion with the help of concept maps, concept cartoons and drawings. The survey model which is one of the methods of quantitative research has been used in the research. For that purpose, 107 students of 6th grade of primary education who study in different settlement units around Demirci district of Manisa participated to the research. A conceptual understanding test has been used, which was developed from concept maps, concept cartoons and drawings as data collection tool. The findings revealed that 6th grade students of primary education had problems for some concepts of force and motion. However, it is understood that the questions composing the conceptual understanding test, particularly “explaining reason” sections, have given clearer results in determination of the conceptual understanding levels of the students. Based on these results, some suggestions have been made about use of the methods that compose the conceptual understanding test.

PDF Formatında İndir

Download PDF