image.jpg

Derginin Adı: Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 2
Makale Başlık: FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ RADYASYON FARKINDALIĞI1
Makale Alternatif Dilde Başlık: PROSPECTIVE PHYSICS TEACHERS’ AWARENESS OF RADIATION
Makale Eklenme Tarihi: 26.06.2014
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı fizik öğretmen adaylarının radyasyon ve radyoaktiviteye karşı tutum ve bilgi seviyelerini tespit etmektir. Çalışma grubunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü 4. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 20 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının radyasyona karşı tutum ve bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla araştırmacılar tarafından sekiz adet açık uçlu soru hazırlanmıştır. Sorular radyasyon öğretiminden önce ve sonra olmak üzere iki kez uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; radyoaktivite konusunun öğretiminden önce öğretmen adaylarının radyasyona karşı olumsuz yönde önyargılı bir tutuma sahip olduğu saptanmıştır. Konunun öğretiminden sonra ise öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu radyasyonun zararlarının yanında büyük ölçüde yararlarının da olduğunun farkına varmış ve bunu doğru gerekçelerle ifade edebilmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to investigate prospective physics teachers’ knowledge of and attitude toward radiation and radioactivity. The study group consists of 20 students having education in Dokuz Eylül University Buca Education Faculty Physics Education Department 4th grade. This research has a descriptive survey approach. A questionnaire consisting eight open-ended questions related with the knowledge about radiation and attitude toward radiation was conducted by researches. Questions were applied twice before and after radiation education. At the end of the research, it was determined that prospective physics teachers have a negative attitude with prejudice before radiation education. After education of the subject most of them realized the benefits of radiation as well as harms and were able to express it with correct justification.

PDF Formatında İndir

Download PDF