image.jpg

Derginin Adı: Route Educational & Social Science Journal
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İSLAM İNANCINA GÖRE TAKLİDÎ İMAN
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE IMITATIONAL FAITH ACCORDING TO ISLAM
Makale Eklenme Tarihi: 21.07.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: “İslam İnancına Göre Taklidi İman” adını alan bu makalede başlıca iki ana başlık ve sonuç kısmı bulunmaktadır. Etimolojik tahlilin yapıldığı ilk başlık altında taklid kelimesinin, sözlük ve terim anlamları ile Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde taklid kavramı üzerinde durulmuştur. “İtikadî Mezheplere Göre Taklidi İman” adını taşıyan ikinci başlık altında ise Selefiyye, Eş’ariyye, Matüridiyye gibi Ehl-i Sünnet mezhepleri ile Şia, Mutezile ve Hariciler gibi Ehl-i Sünnet dışı mezheplerinin taklidi iman konusundaki görüşleri değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında ise araştırma esnasında varılan sonuçlara yer verilmiştir. Kelamî eserlerde fazla yer verilmeyen taklidi iman konusunun yeni bir bakış açısıyla değerlendirildiği bu çalışmanın ilgili alanda önemli bir boşluğu dolduracağı ümit edilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: This article entitled “the imitational faith according to Islam" has two main sections and a conclusion. In the first section, which etymological analysis is made, the term and glossary meaning of imitation (taqlid) is given and its place in the Quran and the Hadith is focused. In the second section entitled "Imitational Faith According to Theological Sects” views of Ahl al-Sunna denominations such as Salafiyya, Ashariyya, Maturidiyya and views of non-Sunni denominations such as Shia, Mutaziliyya and Kharijiyya are discussed. In the conclusion, the outcomes of the research are presented. It is hoped that an important gap will be fill with new perspectives in the area of Islamic Theology, which is not focused enough previously.

PDF Formatında İndir

Download PDF