image.jpg

Derginin Adı: Route Educational & Social Science Journal
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: TGA ETKİNLİKLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇİÇEKLİ BİTKİLERİN BÜYÜME VE GELİŞMESİ İLE İLGİLİ SAHİP OLDUĞU KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE ETKİSİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: INVESTIGATION OF THE EFFECT OF POE ACTIVITIES ON REMEDYING PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ MISCONCEPTIONS IN THE CONTEXT OF GROWING AND DEVELOPING IN FLOWERY PLANTS UNI
Makale Eklenme Tarihi: 21.07.2014
Okunma Sayısı: 18
Makale Özeti: Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının bitkilerin büyüme ve gelişmesiyle ilgili kavram yanılgılarının belirlenip, Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) stratejisine dayalı etkinlikler yoluyla giderilmesi amaçlanmıştır. Çalışma seksen fen bilgisi öğretmenliği ikinci sınıf öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel olarak yürütülmüştür. Kavram yanılgılarının tespiti ve giderilme düzeyinin belirlenmesi amacıyla, öğretmen adaylarına uygulama öncesinde ve sonrasında iki aşamalı “Çiçekli Bitkilerin Büyüme ve Gelişimi” testi uygulanmıştır. Testten elde edilen veriler yüzde ve frekans olarak verilmiştir. Testte yer alan “Tohumun Çimlenmesinin Şartları”, “Bitkinin Beslenmesi”, “Çiçekli Bitkilerin Büyüme ve Gelişme Mekanizması”, “Çiçekli Bitkilerin Yaşam Döngüsü” konu alanlarında fen bilgisi öğretmen adaylarının yanılgılarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Deney ve kontrol grubu t testi son test sonuçları incelendiğinde, testin tamamından alınan puanların deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. TGA stratejisine dayalı hazırlanan etkinliklerin, fen bilgisi öğretmen adaylarının “Çiçekli Bitkilerde Büyüme ve Gelişme” konusundaki kavramsal başarılarına anlamlı düzeyde etkisinin olduğu ve TGA stratejisine dayalı olarak hazırlanan bu etkinliklerin kavram yanılgılarının giderilmesinde etkili olduğu görülmüştür. İleriki çalışmalar için öğretmen adaylarının ve öğrencilerin TGA etkinliklerinden önce sahip oldukları yanılgıların yapı itibariyle birer iddia niteliği taşıması nedeniyle özellikle açıklama basamağında yaptıkları gözlemlerden sonra ortaya koyacakları açıklamaların eleştirel boyutta bir gelişim gösterip göstermediğinin araştırılması önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to investigate the effect of POE (Predict-Observe-Explain) activities on misconceptions in the context of Plants. Quantitative research methodology was used to design the study. The study was conducted with eighty preservice science teachers taking the course of General Biology Laboratory at Adıyaman University in the fall semester of 2010-2011. With the aim of identifying, replacing and remedying the misconceptions existed at that time in preservice science teachers’ cognitive structures, they were asked to complete a two-tier Conceptual Achievement Test (CAT) on “Growing and Development Process of Flowery Plants” unit. Preservice teachers’s misconceptions detected by this tool were identified and categorized as percentage and frequencies according to their subjects. Findings were investigated in the sub-categories of “Germination of the Seed”, “Flowery Plants’ Lifecycle”, “Feeding in the Plants” and “The Mechanism of Plants’ Growing and Developing Process” respectively. According to post t-test results, there is a significant difference between experimental and control group in favour of the first group in terms of CAT mean scores. This finding make us more relief and support overally that the science courses enriched with POE activities performed in the classroom increase the conceptual achievement and remove some misconceptions at the cognitive level. At the end of the study, it can be suggested to be studied whether these POE activities have effects on the construction of students’ critical thinking abilities and dispositions.

PDF Formatında İndir

Download PDF