image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Gelecek (Journal of Education and Future - JEF)
Cilt: 2014/6
Sayı: 6
Makale Başlık: Teachers’ Views on Using Creative Drama as a Method in Social Studies Education
Makale Alternatif Dilde Başlık: Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Bir Yöntem Olarak Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Makale Eklenme Tarihi: 22.07.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: In today’s world, scientific and technological developments are on the rise every day. These changes are reflected on the perspective towards education and lead to radical changes and updates in the education systems. As a result of these changes which are based on the reformation of the elements of the education and teaching processes, new approaches, methods and techniques have come out. Education system in Turkey was re-built on the basis of restructuring approach by being affected by these developments in the year 2005. Within this scope, there were many important changes that took place in social sciences education programs. Within the concept of fields and facts such as history, geography, economy, human’s rights, civics, law and democracy, raising individuals that can be aware of their physical, emotional features as well as their interest, need and capabilities as free individuals was determined as the main purpose. In conformity with this purpose, the need to provide the individual with a learning environment, where the individual can feel safe inside, release emotions with control, develop decision making and problem solving abilities has come out. The purpose of this paper is to investigate the social studies teachers’ views on using drama as a teaching method in social studies education. In order to achieve this purpose, interviews had been made with 22 social studies teachers. The method of this research is qualitative and the research design of this research is phenomenology. The research data were collected wtih a semi-structured interview form. Collected data were analyzed with descriptive analysis. The views of the participants about the use of creative drama were presented in the graphics with frequency and percentages. The findings of the study prove that the teachers don’t use creative drama method enough level and they have some problems about implementation of the method.
Alternatif Dilde Özet: Günümüz dünyasında bilimsel ve teknolojik gelişmeler her geçen gün hızla artmaktadır. Bu değişimler, eğitime bakış açısına yansımakta, eğitim sistemlerinde köklü değişikliklere gidilmesine, güncellemeler yapılmasına neden olmaktadır. Temelde eğitim ve öğretim süreçlerinin ögelerinin yeniden düzenlenmesine dayanan bu değişimler sonucunda yeni yaklaşımlar, yöntemler ve teknikler ortaya çıkmıştır. Türkiye’deki eğitim sistemi de 2005 yılında bu gelişmelerden etkilenerek yapılandırmacı yaklaşım temelinde yeniden kurgulanmıştır. Bu kapsamda, sosyal bilgiler eğitim programlarında da önemli değişiklikler yapılmıştır. Tarih, coğrafya, ekonomi, insan hakları, yurttaşlık bilgisi, hukuk, demokrasi gibi alan ve olgular bağlamında Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varabilecek bireylerin yetiştirilmesi temel amaç olarak belirlenmiştir. Bu amaca uygun olarak, bireye kendini güven içinde hissedebileceği, yaratıcılığını ortaya koyabileceği, denetimli duygu boşalımı sağlayabileceği, karar verme ve problem çözme becerisini geliştirebileceği bir öğrenme ortamı sunulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler eğitiminde yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanılmasına ilişkin görüşlerini incelemektir. Bu amaçla, 22 sosyal bilgiler öğretmeniyle görüşülmüştür. Araştırma, nitel yöntemle yapılmış olup, fenomenolojiyle (olgubilim) desenlenmiştir. Görüşme verileri, açık uçlu sorulardan oluşan, yarı-yapılandırılmış görüşme formlarıyla toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Öğretmenlerin sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarına ilişkin görüşleri grafikler halinde sunularak bu görüşlerin frekans dağılımları verilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin görüşleri sorulara ilişkin verdikleri yanıtlardan aynen alıntılar yapılarak desteklenmiştir. Araştırma sonunda, sosyal bilgiler öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemini yeterli düzeyde kullanmadıkları ve yöntemin uygulanmasıyla ilgili çeşitli sorunlar yaşadıkları ortaya konmuştur.

PDF Formatında İndir

Download PDF