image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Gelecek (Journal of Education and Future - JEF)
Cilt: 2014/6
Sayı: 6
Makale Başlık: Opinions of School Administrators on the Performance Appraisal System in Education
Makale Alternatif Dilde Başlık: Eğitim Alanında Performans Değerlendirme Sistemine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
Makale Eklenme Tarihi: 22.07.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The performance evaluation system is one of the elements of the New Public Administration approach which is put forward to make valid the principals of business management in the public sector. Based on the literature and the opinions of the school administrators, the operability of the performance evaluation system is reviewed and discussed in this study. With the survey made within the study, the school administrators’, worked in the common public schools in the 2012-2013 school year in Afyonkarahisar city of Turkey, on the performance evaluation system are tried to be determined, taking into consideration the teacher evaluation and the operation of the performance system aspects of it. According to the results deduced from the findings of the survey, the school administrators partly agree with the opinions that the division of teachers to the career stagesprovokes them to improve their abilities and increases their motivation for work. The gender and status at work parameters significantly change the opinions. The women administrators, compared to the men and the administrators who are master teachers, compared to the ones who are just teachers, have more positive opinions about the division of teachers to the career stages. The surveyed administrators agree positively above the mean with the statementsthat constitutes the factor of performance system operation in education, thosestate the idea that the performance evaluation can be applied objectively, justly, and to increase productivity of workers. When the scale used in the survey is taken into consideration, the school administrators agree positively at mean with the performance evaluation system in the area of education. There is a significant difference between the opinions of the school administrators about the performance system according to their teachership status. The school administrators who are master teachers have more positive opinions about this issue, compared to the ones who are just teachers. According to the qualitative data reached by the survey, most of the people who have declared their opinions written (14 ones) doubt whether or not the performance evaluation system can be applied justly, objectively and sufficiently.
Alternatif Dilde Özet: Performans değerlendirme sistemi, kamu alanında işletme yönetimi ilkelerinin geçerliğini sağlamaya yönelik olarak gündeme getirilen Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımının önemli öğelerinden birini oluşturmaktadır. Yeni liberal devlet ve toplum yaklaşımı çerçevesinde gündeme getirilen Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı, kamu alanında etkinliği ve verimliliği artırmayı hedeflerken bunun için öngördüğü önemli mekanizmalardan biri etkili bir performans değerlendirme sisteminin oluşturulmasıdır. Bu çalışmada eğitim alanında performans değerlendirme sistemi genel planda, ilgili literatür ve okul yöneticilerinin görüşleri üzerinden ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırma ile, Afyonkarahisar kentinde, 2012-1013 eğitim öğretim yılında genel kamu okullarında görev yapan okul yöneticilerinin eğitim alanında performans değerlendirme sistemine yönelik görüşleri, öğretmenlerin kariyer basamaklarına ayrılması ve performans sisteminin işleyişi boyutları ile, belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuçlara göre, okul yöneticileri öğretmenleri kariyer basamaklarına ayırmanın onları kendilerini geliştirmeye teşvik edeceği ve onların iş motivasyonu artıracağı yönündeki düşüncelere kısmen katılmışlardır. Bu görüşler arasında cinsiyete ve öğretmenlik statüsüne göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Kadın yöneticiler erkek yöneticilere ve uzman öğretmen statüsündeki yöneticiler öğretmen statüsündeki yöneticilere göre öğretmenlerin kariyer basamaklarına ayrılmasına daha olumlayıcı yönde yaklaşmışlardır. Araştırma kapsamında okul yöneticileri, eğitimde performans sisteminin işleyişi faktörünü oluşturan, performans değerlendirmenin objektif, hakkaniyetli ve çalışanların verimliliğini artıracak şekilde uygulanabileceğine dair ifadelere ortanın üstünde düzeyde olumlayıcı yönde yaklaşmışlardır. Bu konuda okul yöneticilerinin görüşleri arasında çeşitli değişkenlere göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Araştırmada kullanılan ölçek bütün olarak ele alındığında, okul yöneticilerinin eğitim alanında genel olarak performans değerlendirme sistemine orta düzeyde olumlayıcı yönde katıldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu konuda uzman öğretmen statüsündeki okul yöneticileri öğretmen statüsündeki okul yöneticilerine göre daha olumlayıcı görüşlere sahiptirler. Araştırma kapsamında ulaşılan nitel verilere dayalı sonuçlara göre, yazılı görüş belirten katılımcıların çoğunluğu (14 kişi) performans değerlendirme sisteminin işletilmesinde yeterince hakkaniyetli, objektif ve yeterli olunup olunamayacağı konusunda tereddütler taşımaktadır.

PDF Formatında İndir

Download PDF