image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Gelecek (Journal of Education and Future - JEF)
Cilt: 2014/5
Sayı: 5
Makale Başlık: An Evaluation of Teacher Training Undergraduate Programmes in Turkey in Terms of Content in the Bologna Process
Makale Alternatif Dilde Başlık: Bologna Sürecinde Türkiye’deki Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının İçerik Açısından Değerlendirilmesi
Makale Eklenme Tarihi: 22.07.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: The Bologna process is a process of reform aiming to create European Higher Education Zone until the year 2010 which was formed by 47 membering countries and was sustained by them. This study aims at analysing the teacher training undergraduate programmes which are included in educational sciences from the perspective of content in the Bologna process. The research is restricted to pedagogical courses offered in the undergraduate programmes of Gazi Faculty of Education at Gazi University. The survey model was employed in the research and thus an attempt was made to exhibit the current situation. The method of document analysis was used for this purpose. Consequently, it was found through the research that various programmes were offered under the name of teaching profession knowledge in the sections of 8 different academic departments of Gazi Faculty of Education, but that the courses included in the programmes were inconsistent in content with the course contents announced by the Board of Higher Education (YÖK). Besides, it was also found that even though the names of some of the courses were included in the undergraduate programmes, their contents were not taught, and that some of the courses declared by the Board of Higher Education were not included in the pedagogy courses in the undergraduate programmes.
Alternatif Dilde Özet: Avrupa Birliği’ne üye olan kırk yedi ülke tarafından 2010 yılında kurulan ve onlar tarafından sürdürülen Bologna Süreci, Avrupa Yüksek Öğretim için bir çerçeve yaratmayı amaçlamaktadır. Bologna Süreci’nde Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin eğitim sistemlerinde ortak bir uygulamaya dönüştürülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu süreçte ana hedef, çeşitlilik ve homojenlik arasında dengeyi sağlamaktır. Bu uygulamada yüksek öğretim sistemlerinin kendi özelliklerini koruyarak karşılaştırılabilir ve uyumlu bir yapıya sahip olması amaçlanmıştır. Bu çalışmada; Bologna sürecinde Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde Eğitim Bilimleri alanında yer alan öğretmen yetiştiren lisans eğitim programlarını, içerik boyutunda değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın kapsamı, 2013-2014 akademik yılında Gazi Eğitim Fakültesi’ndeki sekiz bölüm ile bu bölümlerde verilen pedagojik derslerin içeriği ile sınırlıdır. Araştırmanın sınırlılığını, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi lisans programlarında okutulan öğretmenlik meslek bilgisi dersleri oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılarak var olan durum ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bunun için ise doküman incelemesi yönteminden faydalanılmıştır. Yapılan araştırmayla, Gazi Eğitim Fakültesinde 8 ayrı akademik birimin anabilim dalında öğretmenlik meslek bilgisi adıyla çeşitli lisans programları okutulduğu ancak programlarda yer alan derslerin öncelikle içerikleri ile YÖK tarafından ilan edilen ders içerikleri arasında tutarsızlık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra araştırmada; lisans programında bazı derslerin adı olasına rağmen içeriklerinin bilinmediği, YÖK tarafından ilan edilen bazı derslerin, lisans programlarının öğretmenlik alan bilgisi dersleri arasında hiç yer almadığı sonuçlarına da ulaşılmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF