image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Gelecek (Journal of Education and Future - JEF)
Cilt: 2014/5
Sayı: 5
Makale Başlık: Analysis of Kreutzer Etudes in Viola Training in respect to Motional Targets and Motional Target Behaviors
Makale Alternatif Dilde Başlık: Kreutzer Etütlerin Devinişsel Hedefler ve Devinişsel Hedef Davranışlar Yönünden Analizi
Makale Eklenme Tarihi: 22.07.2014
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: The aim of the study is to analyze an etude used in viola training based on the items of Contemporary Training Program, to make a contribution to the training and improving studies for educational programs for viola in the relevant institutions. Three etudes selected from Kreutzer’s method have been examined in respect to “Target” and “Target Behavior” which are included in the items of “Contemporary Training Program”. “Motional Targets” and “Motional Target Behaviors” of the etudes were determined. In these three etudes, a total of 6 “Motional Targets” and 25 “Motional Target Behaviors” have been detected. “Détaché”, “Legato” and “Martélé” techniques for right hand bowing technique and “Trill”, “Shifting” and “Agility” techniques for left hand fingers were addressed to the main behaviors. In the etudes examined with the items of Contemporary Training Program; targets are consistent with mostly the 4th phase i.e. Construction and 5th phase i.e. Transforming to the Skill from the steps of Motional Field categorized as 1. Perception, 2. Preparation, 3. Implementation, 4. Construction, 5. Transforming to the Skills, 6. Adaptation/Creation. It is suggested that more effective viola training program can be established and improved by using Contemporary Training Program methods. In this study, some etudes selected from Rodolphe Kreutzer’s method used for viola training have been examined in respect to “Target” and “Target Behavior” which were selected from the “Contemporary Training Program”. The purpose of the study was to reveal that the etudes were aimed primarily to which motional targets were tended to be and what motional target behaviors were included in these targets.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmada, Çağdaş Öğretim Programı ögelerini baz alarak viyola öğretiminde kullanılan bir etüdü analiz etmek, ilgili öğretim kurumlarında gerçekleştirilen viyola öğretimine ve öğretim programlarını geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Analiz etmek üzere Kreutzer metodundan üç etüd seçilmiştir. Bunlar: Kreutzer’in yedi bölüm örneği no:3, Kreutzer’in dört bölüm örneği no:14, Kreutzer’in yedi bölüm örneği no:16. Çağdaş Öğretim Programı’nda Hedef ve Hedef Davranışlar önemli bir yer tutmaktadır. Kreutzer metodundan seçilmiş olan üç etüt, “Çağdaş Öğretim Programı” ögelerinden “Hedef” ve “Hedef Davranışlar” açısından incelenmiştir. Etütlerin “Devinişsel Hedefleri” ve “Devinişsel Hedef Davranışları” belirlenmiştir. İncelenen üç etütte toplam altı “Devinişsel Hedef” ve yirmi beş “Devinişsel Hedef Davranış” belirlenmiştir. Sağ el yay teknik kullanımına ilişkin olarak “Détaché”, “Legato” ve “Martélé” teknikleri, sol el parmak teknik kullanımına ilişkin olarak ise “Trill”, “Pozisyon Değiştirme” ve “Ajilite” teknikleri temel davranış olarak ele alınmıştır. Çağdaş Öğretim Programı ögeleri ile incelenen etütlerde hedeflerin; Devinişsel Alanın basamakları arasında yer alan ve 1. Algılama, 2. Hazırlanma, 3. Uygulama, 4. Kurgulama, 5. Beceriye Dönüştürme ve 6. Uyarlama/Yaratma olarak kategorize edilen basamakların daha çok 4. aşamadaki Kurgulama ve 5. aşamadaki Beceriye Dönüştürme basamakları ile tutarlılık gösterdiği saptanmıştır. Öğretim Kurumlarında gerçekleştirilen viyola öğretiminde, Çağdaş Öğretim Programı yöntemleri kullanılarak daha etkili viyola öğretim programlarının oluşturulması ve geliştirilmesi önerilmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF