image.jpg

Derginin Adı: Route Educational & Social Science Journal
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ASSESMENT ABOUT THE RELIEF FEATURES OF THE MARMARA SEA COASTS BETWEEN ÇARDAK- BELKIS TOMBOLO
Makale Alternatif Dilde Başlık: MARMARA DENİZİ ÇARDAK-BELKIS TOMBOLOSU ARASI ALÇAK KIYILARININ RÖLYEF ÖZELLİKLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Makale Eklenme Tarihi: 24.07.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Coasts of the Marmara Sea have gained its essential appearance depending on isostatic and eustatic movements that took place in Quaternary. Due to the last sea level risings in the Flandrian, the coasts are generally overwhelmed coast types of coasts. Geomorphologic features of the land areas beyond the previous coast put forth the main outlook of the coast. Again depending on the current movements of tectonic activities, the mentioned coasts have obtained quite sinuous and asymmetric appearance. Today, people being in the first place, waves, flows and biotic factors continue shaping the coast. There have been various geographical formations in the control of these factors and processes. Lagoons, tombolo, abrasion platform and deltas are some of the main formations in low coasts. Geographical distributions of geographical formations which occur in the control of factors and processes stated in this work have been manifested by being described in this study. However, it was seen that this area, which is also important and very convenient for tourism, is filled with summer houses every passing day. For this reason, the different aspects of protection and use of coasts in this study should be considered within the scope of the coastal geomorphology.
Alternatif Dilde Özet: Marmara Denizi kıyıları Kuvaterner’de meydana gelen izostatik ve östatik hareketlere bağlı olarak güncel görünümünü kazanmıştır. Flandriyen’de meydana gelen son deniz seviyesi yükselmeleri nedeniyle kıyılar genel olarak boğulmuş kıyı tipindedir. Eski kıyının gerisindeki kara alanlarının jeomorfolojik özellikleri kıyının ana görüntüsünü ortaya koymuştur. Yine tektonik aktivitelerin hala mevcudiyetine bağlı olarak da söz konusu kıyılar oldukça girintili çıkıntılı ve asimetrik bir görünüm kazanmıştır. Günümüzde ise dalgalar, akıntılar ve başta insan olmak üzere biyotik unsurlar şekillendirmeye devam etmektedir. Bu etmen ve süreçlerin kontrolünde çok farklı yerşekilleri oluşmuştur. Alçak kıyılarda bunların başlıcaları lagün, tombolo, abrazyon platformu ve deltalardır. Bu çalışmada, belirtilen etmen ve süreçlerin kontrolünde meydana gelen yerşekilleri tasvir edilerek, yapılan arazi çalışmaları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniği ile onların coğrafi yayılışları ortaya konulmuştur. Ancak turizm için de oldukça elverişli ve önemli olan bu saha her geçen gün yazlık konutlarla doldurulduğundan, farklı bir boyutta koruma ve kullanma yönünün kıyı jeomorfolojisi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir

PDF Formatında İndir

Download PDF