image.jpg

Derginin Adı: Route Educational & Social Science Journal
Cilt: 2014/2
Sayı: 2
Makale Başlık: AN INVESTIGATION OF CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF THE HIGH SCHOOL ADMINISTRATORS PERCEIVED BY THE TEACHERS
Makale Alternatif Dilde Başlık: ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
Makale Eklenme Tarihi: 24.07.2014
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: In this study the conflict management styles of high school administrators perceived by the teachers were examined. The study was designed as a survey method. It was carried out with 102 volunteer teachers working in high schools in Bursa in 2012-2013 academic year. ROCI-II Conflict Inventory developed by Rahim and adapted to Turkish by Gümüşeli was used for the research. The inventory has 28 questions within 5 factors called integration, compromising, obliging, dominating and avoiding. Also a questionnaire was given to the sample to collect demographic information. The data was collected in 2012-2013 academic year. Descriptive statistics and t testand Anova were used to analyze the data. The results of the study indicated that while integration style was the least used conflict management style, dominating style was the most used by high school administrators. It was found that there was a significant difference between all the sub dimensions and gender, experience, branch, profesional organization variables. Results showed that high school administrators had a need for conflict management training.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmada ortaöğretim kurumları yöneticilerinin öğretmenler tarafından algılanan çatışma yönetim yöntemlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Bursa ili Yıldırım ilçesi sınırları içinde bulunan ortaöğretim kurumlarında görevli ve çalışmaya istekli olarak katılan toplam 102 öğretmen üzerinden yürütülmüştür. Araştırmada iki adet veri toplama aracı kullanılmıştır. Rahim (1983) tarafından geliştirilen ve Gümüşeli (1994) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ROCI-II Çatışma Envanteri 28 soru ve tümleştirme, uyma, hükmetme, kaçınma ve uzlaşma adı verilen beş faktörden oluşmaktadır. Araştırmada, Bireysel Özellikleri Belirleme Anketi’de kullanılmıştır. Veriler bizzat araştırmacı tarafından, 2012–2013 öğretim yılı mayıs ve haziran ayları içerisinde toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma tanımlayıcı istatistikleri ile t test ve varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; öğretmen algılarına göre ortaöğretim kurumları yöneticilerinin çatışma yönetme yöntemlerinden hükmetme yöntemi en sık kullandıkları çatışma yönetim yöntemi iken, en az kullandıkları çatışma yönetim yönteminin ise tümleştirmeyöntemi olduğu görülmektedir. Okul yöneticileri hükmetme ve uymayöntemini tümleştirmeyöntemine göre daha fazla tercih etmektedirler. Çatışma yönetim yöntemlerinin tüm alt boyutları ile cinsiyet, mesleki kıdem, sendika üyeliği, branş arasındaki anlamlı ilişkiler saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada, özellikle ortaöğretim kurumları yöneticilerinin çatışma yönetimi eğitimi ihtiyacı belirtilmekte ve bu konuda hizmet içi eğitim çalışmalarının düzenlenmesi önerilmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF