image.jpg

Derginin Adı: Route Educational & Social Science Journal
Cilt: 2014/2
Sayı: 2
Makale Başlık: CEMAL SÜREYA AND CHILD LITERATURE
Makale Alternatif Dilde Başlık: CEMAL SÜREYA VE ÇOCUK EDEBİYATI
Makale Eklenme Tarihi: 24.07.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: One of the most important and the most original poets in Turkish Poetry, Cemal Süreya`s (1931-1990) most remarkable aspect is definitely the relation of children's literature though his art life. It is possible to say that his writings, were written for children with childish sensibility in his column, named as ‘Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi’ in the magazine ‘Çocukça’, were guide for the recent children's literature. Cemal Süreya is one of the most important poets in `Second New` movement, is accepted as one of the most critical changes and use language deviations, connotations and images frequently, and his relation of children's literature gains in importance in this point. Cemal Süreya is one of the well-known litterateurs of `Second New` movement, is considered as a revolution in Turkish poetry and the aims of this study are to put forth Cemal Süreya's views on child literature for consideration and to analyze his writings in this field. This study searches the answers of the questions; `What are Cemal Süreya`s, a theorist in `Second New` movement, views on the subjects of child, child education and child in literature?`. The poet's works in the children`s literature are examined via descriptive analysis in terms of shape, content, language, and style in order to achieve the objectives. Consequently it is seen that even nowadays author, opposes the opinion of an independent children`s literature, maintains to be guide in this field by his stories, written with childish sensibility. That`s why the poet's works must be utilized for teaching figurative language skills in Turkish Language, and should be given more space in Turkish Language textbooks.
Alternatif Dilde Özet: Türk şiirinin en önemli ve en özgün şairlerinden biri olan Cemal Süreya’nın (1931-1990) sanat yaşamı boyunca en çok dikkat çeken yönü kuşkusuz çocuk edebiyatı ile olan ilişkisidir. Onun ‘Çocukça’ adlı dergide ‘Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi’ diye adlandırdığı köşesinde çocuklar için çocuksu bir duyarlılıkla yazdığı yazıların, günümüz çocuk edebiyatı alanına yol gösterici olduğunu söylemek mümkündür. Modern şiirimizde en ciddi değişimlerden biri olarak kabul edilen ve dilde sapmaların, çağrışım ve imgelerin yoğun olarak kullanıldığı İkinci Yeni akımının en önemli temsilcilerinden olan Cemal Süreya’nın çocuk edebiyatı ile olan ilişkisi bu noktada önem kazanır. Bu çalışmanın amacı Türk şiirinde bir devrim olarak kabul edilen İkinci Yeni akımının en önemli isimlerinden olan Cemal Süreya’nın çocuk edebiyatı alanındaki görüşlerini ortaya koymaya ve bu alanda yazdığı eserleri incelemeye yöneliktir. Çalışmada, “İkinci Yeni akımının teorisyenlerinden Cemal Süreya’nın çocuk, çocuk eğitimi, çocuk ve edebiyat konularındaki görüşleri nelerdir?” sorusunun cevabı aranmaktadır. Bu amaç doğrultusunda şairin çocuk edebiyatı alanına giren eserleri şekil, muhteva, dil ve üslûp bakımından betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Neticede bağımsız bir çocuk edebiyatı görüşüne karşı çıkan yazarın, çocuksu bir duyarlılıkla ele aldığı öyküleriyle bu alanda yol gösterici olma özelliğini günümüzde de sürdürdüğü görülmektedir. Bu yönüyle şairin eserlerinden özellikle imgesel dil kullanımı açısından Türkçe öğretiminde faydalanılmalı ve onun eserlerine Türkçe ders kitaplarında daha fazla yer verilmelidir.

PDF Formatında İndir

Download PDF