image.jpg

Derginin Adı: Route Educational & Social Science Journal
Cilt: 2014/2
Sayı: 2
Makale Başlık: AN ETHICAL BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY AND TOTAL QUALITY MANAGEMENT: AHI COMMUNITY CASE
Makale Alternatif Dilde Başlık: ETİK BİR İŞ DÜNYASI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: AHİLİK ÖRNEĞİ
Makale Eklenme Tarihi: 24.07.2014
Okunma Sayısı: 16
Makale Özeti: The morality which is an indispensable part of personal and social life emerges in the business life as in all areas. In this regard, the concept of business ethics recently seen that stand out. In the context of business ethics, this is becoming increasingly common business world have an important responsibility towards the society should be necessary besides their ends achieve This responsibility also brought in a total quality management. This understanding refers that approach based on the satisfaction of people from production to consumption. In this study, in order to create an atmosphere of ethical in the business world the impact of social responsibility and total quality management will be focuses the best example of this is Ahi community.
Alternatif Dilde Özet: Kişisel ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası olan ahlak her alanda olduğu gibi iş yaşantısında da karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan son zamanlarda iş etiği kavramının öne çıktığı görülmektedir. İş etiği çerçevesinde iş dünyasının kendi amaçlarını gerçekleştirmesinin yanı sıra topluma karşı da önemli bir sorumluluğa sahip olması gerektiği düşüncesi giderek yaygınlaşmaktadır. Bu sorumluluk aynı zamanda toplam kalite yönetimini de beraberinde getirmiştir. Bu anlayış üretimden tüketime kadar insanların memnuniyetini esas alan bir yaklaşımı ifade eder. Bu çalışmada, iş dünyasında etik bir atmosfer oluşturmak için sosyal sorumluk ve toplam kalite yönetiminin etkisi ele alınarak bunun en güzel örneği olan Ahilik üzerinde durulacaktır.

PDF Formatında İndir

Download PDF