image.jpg

Derginin Adı: iojes
Cilt: 2014/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Attitudes of Primary Mathematics Pre-Service Teachers Candidates toward Graduate Education
Makale Alternatif Dilde Başlık: İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları (Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD Örneği)
Makale Eklenme Tarihi: 16.08.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: The purpose of this study is to examine attitudes of mathematics pre-service teachers candidates to graduate education in terms of variables such as numerical data, and also students’ attitudes towards post-graduate education, the correlation analysis which was made with different components. The study consists of 139 candidates attending to Primary Education Departments in Marmara University in the 2006-2011 academic years. In the research method pattern consisted of quantitative data was conducted. The research data was consisted of general averages, preference ranking and using attitude scale which was developed by Ünal and İlter (2010) with the name of the scale of attitudes towards post-graduate education. The data on scale were analyzed SPSS 17.0. Moreover, correlation analysis was performed. According to the survey the attitudes of teachers of undergraduate to graduate education with general averages, and preference ranking (ranking shows the count of settled preferences) and the attitudes of graduate education in terms of the variables were statistically significant differences between the attitudes of graduate education. In general, students have a positive attitude to graduate education is seen. In addition to these graduate graduation average of average and high average graduation and there is a significant relationship between ALES score.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumlarının lisans mezuniyet genel ortalaması, üniversiteye giriş puanı ve tercih sıralamaları değişkenleri açısından belirlemektir. Çalışmada ayrıca Lisans ve yüksek lisans genel ortalamaları arasında ve bu ortalamalarla ALES puanı arasındaki ilişkileri belirlemek esas alınmıştır. Çalışma grubunu 2006-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören /görmüş 139 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada nicel bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın verileri lisans ve yüksek lisans mezuniyet genel ortalaması, üniversiteye giriş puanı ve tercih sıralamaları ile Ünal ve İlter tarafından 2010 yılında geliştirilen lisan¬süstü eğitime ilişkin tutum ölçeğinden oluşmuştur. Ölçekteki verilerin SPSS 17.0 paket programında korelasyon çözümlemesi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının lisans genel ortalamaları ile lisansüstü eğitime olan tutumları arasında ve tercih sıralamaları (kaçıncı tercihlerine yerleştiklerini gösterir sıralama) ile lisansüstü eğitime olan tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler görülmüştür. Genel olarak öğrencilerin lisansüstü eğitime olan tutumlarının olumlu olduğu, görülmüştür. Bunların yanında yüksek lisans mezuniyeti ortalaması ve lisans mezuniyeti ortalaması arasında ve yüksek lisans mezuniyeti ortalaması ile ALES puanı arasında da anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF