image.jpg

Derginin Adı: Asya Öğretim Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: TÜRKİYE’DE BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE STANDARTLARIN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: EXAMINING THE OPINIONS ABOUT DETERMINING STANDARDS AT SCIENCE AND ARTS CENTERS
Makale Eklenme Tarihi: 14.10.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Standartların kaliteli eğitime ulaşmada önemli bir katkısı bulunmaktadır. Kurumların belirlenen standartlar çerçevesinde çalışmalarını yürütmesi, gelişim planlarını bu standartlar çerçevesinde oluşturması kaydettikleri ilerlemenin ve elde ettikleri başarının belirlenmesine katkıda bulunacaktır. Başarılı ülkelerin eğitim sistemleri incelendiğinde, standartların mevcut olduğu görülmektedir. Ülkemizde nitelikli insan gücü olarak görülen üstün zekalı ve yetenekli bireylerin yetiştirilmesine kaliteli ve ileri düzey eğitim sunarak katkıda bulunmayı hedefleyen Bilim ve Sanat Merkezleri bulunmaktadır ve standartların belirlenmesi bu amacın gerçekleştirilmesi için çok önemlidir. Bu araştırmada, üstün zekalı ve yetenekli bireylerin eğitim almak amacıyla devam ettikleri Bilim ve Sanat Merkezleri için standartların belirlenmesi ile ilgili görüşlerin incelenmesi hedeflenmektedir. 2012-2013 Eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan 3 yönetici, 3 öğretmen, bu merkezlere öğrenci gönderen 3 veli ve üstün zekalılar ile ilgili akademik çalışmaları olan 3 akademisyenden oluşan çalışma grubuna yazılı görüşme formu aracılığı ile görüşleri sorulmuştur. Yazılı görüşme formundaki açık uçlu sorular hazırlanırken kapsam geçerliğini artırmak için ilgili literatür taranmış ve alanda uzman bir akademisyenin görüşlerine sunulmuştur. Gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra, görüşme formuna son şekli verilmiştir. Yazılı görüşme formu ile toplanan veriler, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiş, temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. Oluşturulan bu temalar, başka bir akademisyenin yaptığı analiz ile karşılaştırılmıştır. Çalışma grubundaki tüm katılımcıların, Bilim ve Sanat Merkezlerinde standartların mevcut olmasının, uyumun sağlanmasına, problemlerden uzaklaştırmasına, özdeşliğin ve kalitenin sağlanmasına,adaletin olduğu bir çalışma ortamının kurulmasına, görev tanımlarının netleşmesine, yapı ve işleyişin sağlamlaştırılmasına ve öğrencilerin doğru yönlendirilmesine katkı sağlayacağı yönünde görüş bildirmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: Standards have an important contribution on reaching qualified education. If organizations carry out their works with standards and constitute development plans according to these standards, this will add scientific background to define the success and improvement. When analyzed educational systems of successful countries, standards have been seen. There are Science and Arts Centers and these centers aim to serve qualified and advanced level education for gifted and talented individuals. Defining standards have vital importance for this aim. In this research, it is aimed to investigate the opinions about defining standards in Science and Arts Centers which gifted and talented students attend to have education. In 2012-2013 academic years, written interview form was sent to 3 Science and Arts Centers‟ principals, 3 teachers, 3 parents who send their children to these centers, and 3 academics to ask opinions. While constituting open-ended questions in the written interview form, related literature was reviewed and the form was sent to an academic to increase content reliability. After making needed corrections, the interview form was finalised. The data collected by this form was analyzed by content analiysis method, and generated themes and sub-themes. These themes were compared to an academic‟s analysis. The findings show that standards will have contributions for directing students correctly, providing quality and identicalness, strenghtening the structure and operation, providing adaptation and removing the problems.

PDF Formatında İndir

Download PDF