image.jpg

Derginin Adı: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2014/12
Sayı: 3
Makale Başlık: AŞK MESNEVİLERİNDE OYUN VE EĞLENCENİN KURGUSAL İŞLEVİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE FICTIONAL FUNCTION OF GAME AND FUN IN LOVE MATHNAWIS
Makale Eklenme Tarihi: 15.10.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Aşk mesnevilerinde kahramanların sevgiliyi görüp âşık olmaları genellikle bir eğlence ortamında veya av esnasında gerçekleşir. Bu mesnevilerde eğlence ve oyunlara kahramanların sevgiliyle buluştukları, ayrılık sonrası kavuştukları ve kutlama yaptıkları, misafirler şerefine ziyafet verdikleri veya mesnevilerin sonunda düğün yaptıkları durumlarda da yer verilir. Eğlenceler daha çok işret meclisleri (içki-müzik, hanende, rakkase, saki ve ziyafet sofraları), av, ve bazı oyunlar (guy u çevgan oyunu, satranç, tavla, turtut, el oyunu, yüzük oyunu ve bazı düğün oyunları) olarak görülür. Oyunlar ve eğlenceler aşk mesnevilerinin pek çoğunda olay örgüsünün önemli parçaları olarak yer alır. Şairler mesnevide olay akışını kurgularken oyunlar ve eğlenceleri nedensellik unsuru olarak kullanırlar. Bazen de şairler dini-didaktik çerçevede öğüt vermek için oyun ve eğlencelerle dünya hayatı arasında ilişki kurarlar. Oyunlar ve eğlenceler olay zinciri içinde kişilerin toplumsal mevkiine ve vak’anın akışına uygun bir mekân ortamı içinde tasarlanırlar. Böylelikle kahramanlarla onların dünyevi kişilikleri ve bu kişiliğe uygun davranışları mekânla bütünleştirilir. Eğlence unsurları ya yeni olayların başlangıcına ya da yaşanan olaylardan sonra yaşanan mutlu halleri kutlamaya bir vesile olarak kurgulanır.
Alternatif Dilde Özet: In love Masnavi, Heroes generally meet and fall in love with someone in a fun environment or during hunting. In this Masnavies, fun and games are included in case of heroes meeting their lovers, gaining their lovers and celebrating it after they broke up, and giving a banquet in honor of guests or in situation of getting married. Celebrations mostly consists of libation assembly (e.g. alcohol-music, singer, dancer, cupbearer and banquet assemblies), hunting, and some games (e.g. guy u çevgan oyunu, chess, gammon, hand game, and ring and celabration games). Games and celabrations are generally seen as an important part of love mesnavies. In mesnavies, poets employs games and celabrations as a source of casuality while they build events. Sometimes, poets relate games and celabrations with world life in order to provide religious- didactic suggestions. Games and celabrations are designed based on the squence related to people’ status and progress of events within appropriate context. In this way, heroes and their earthly characters and related behaviours became integrated with context. Celabration factors are fictionalised based on starting point of a new event or celabrating happinesses of past events.

PDF Formatında İndir

Download PDF