image.jpg

Derginin Adı: Mavi Atlas
Cilt: 2014/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Ahmed-i Şamlu’nun Şiirinin Oluşmasında Nazım Hikmet’in Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Impact of Nazım Hikmet on the Formation of Ahmed-i Shamloo’s Poem
Makale Eklenme Tarihi: 1.12.2014
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Nazım Hikmet Türk edebiyatına şekil ve içerik açısından önemli yenilikler getiren Cumhuriyet Dönemi’nin önemli bir şairidir. Onun şiirinde alışılagelmiş uyak düzeni kalkmış, yerini iç uyak denilen bir ses düzeni almıştır. Bu iç uyak düzeninde, benzer sesler veren sözcükler, şiirin içine –belli bir mimari gerekliliğe göre- serpiştirilir. 1967 yılından itibaren İran’da eserleri Farsçaya çevrilmeye başlanan Nazım Hikmet’in şiiri, İran modern şiirinin önde gelen şairi Ahmed-i Şamlu’nun dikkatini çekmiştir. İran modern edebiyatının önde gelen birkaç şairinden biri olan Ahmed-i Şamlu, Nazım Hikmet’in şiirini ilk kez dinlediğinde, Türkçe bilmemesine rağmen, şiirden oldukça etkilenir. Şamlu, Semin Bağçeban’dan Nazım’ın şiiriyle ilgili açıklamaları dinledikten sonra onun şiirinin özelliklerini daha net anlamaya başlar. İranlı şair, Nazım Hikmet’in şiirini tanıdıktan sonra kendi dilinin özelliklerini keşfetmeye başladığını itiraf etmektedir. Çalışmada Nazım Hikmet’in şiirinin Ahmed-i Şamlu’nun şiirini ne şekilde etkilediği ortaya konulmaya çalışılacak ve her iki şairin şiiri şekil açısından karşılaştırılacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Nazım Hikmet who broke new ground to Turkish literature in terms of form and theme is one of the important poems of Republic Period. In his poem, the customary rhyme scheme disappeared, and internal rhyme scheme has replaced it. In this internal rhyme scheme, the words which are giving similar sounds -according to certain architectural necessity- are interspersed throughout poem. The poems of Nazım Hikmet whose works were begun to translate into Persian since 1967 attracted the attention of Ahmad Shamloo who is the prominent poets of Persian modern poetry. Ahmad Shamloo, who is one of the few pioneers poets of Modern Persian Literature, impressed deeply when he hears Nazım Hikmet’s poem firstly, although he does not know Turkish. Shamloo began to understand the features of Nazım’s poem after he listened the explanations about Nazım’s poem by Samin Baghcheban The Persian poem confesses that he had begun to explore his own language’s characteristic better when he met Nazım Hikmet’s poem. In the study, it will be put forwarded how Nazım Hikmet’s poem impacted Ahmad Shamloo’s poem and the poems of the both poets are compared in terms of form.

PDF Formatında İndir

Download PDF