image.jpg

Derginin Adı: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2014/3
Sayı: 3
Makale Başlık: İLETİŞİM ENGELLERİNİN AİLE İÇİ İLETİŞİME ETKİSİNİ İNCELEMEDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 23.02.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Çalışma, öğrencilerin velilerinden (annelerinden) yola çıkılarak aile içi iletişiminin güçlendirilmesi üzerine yapılandırılmıştır. Bunun için, iletişim sürecini kısıtlayan “iletişim engellerini” fark etmeleri ve “ben dili, empati ve etkin dinleme” gibi iletişimi güçlendiren süreçleri yaratıcı drama yöntemiyle kazandırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın grubunu, Ankara ilinin, Keçiören ilçesinde bulunan Hacı Mustafa Tarman İlköğretim Okulunda çocukları bulunan, daha önce yaratıcı drama deneyimi olmayan gönüllü 18 anneyle uygulanmıştır. Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden, güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde çalışan durum çalışması desenindedir. Veriler öğrenci velileri ile yapılan odak grup görüşmelerinden elde edilmiştir. Odak grup görüşmesi için araştırmacı tarafından açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz yaklaşımına göre çözümlenmiştir. Önce, elde edilen veriler okunmuş ve organize edilmiştir. Daha sonra organize edilen verilere yönelik temalar oluşturulmuş ve temalar, gerekli yerlerde doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Görüşmeden elde edilen veriler değerlendirildiğinde, ev kadınlarının iletişim engellerini ve iletişimi güçlendiren ben dili ve etkin dinleme sürecini fark ettikleri söylenebilir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında aşağıdaki öneri verilebilir. Aile eğitimlerinde yaratıcı drama bir yöntem olarak kullanılmalıdır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF