image.jpg

Derginin Adı: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2014/3
Sayı: 3
Makale Başlık: ÖLÜMÜN RESMİNİ ANLAMAK “DURAĞAN MODA REKLAMLARINDA ÖLÜM TEMASI”
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 23.02.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Markalar reklamlar vasıtasıyla tüketiciler ile sürekli iletişime geçmektedirler. Günümüzde kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte reklam kanalları da çeşitlilik göstermekte, bunun sonucunda da bireyler gündelik yaşantılarını idame ettirirken bile sürekli reklamlar ile etkileşim içerisinde kalmaktadır. Başta satın alma duygusu olmak üzere tüketicilerde değişik istekler ve farkındalıklar meydana getirmek amacıyla oluşturulan reklamlar, içlerinde aleni ya da gizli mesajlar barındırmaktadır. Reklam ile etkileşime geçen kişilere bu mesajların ulaşması ya da ulaşmaması reklamın başarısı ile doğru orantılıdır. Reklamların doğru olarak anlamlandırılması ise göstergebilim ile mümkündür. Bu araştırmada ileride yapılacak araştırma ve çalışmalara kaynak oluşturmak amacıyla moda reklamcılığının gelişiminden bahsedilerek, içinde ölüm teması bulunan durağan moda reklamının A.J.Greimas'ın anlam kuramından yola çıkılarak hazırlanan ölçme aracıyla göstergebilimsel çözümlemesi yapılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF