image.jpg

Derginin Adı: Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi
Cilt: 2014/2
Sayı: 1
Makale Başlık: AİLELERDE SOSYO-DEMOGRAFİK-EKONOMİK DEĞİŞKENLERİN AİLE YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 24.02.2015
Okunma Sayısı: 31
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı ailelerin yaşam kalitesi algılarını belirlemek ve sosyo demografik ve sosyo ekonomik statüleri arasındaki farklılıkları incelemektir. Araştırmada ailelerin yaşam kalitelerini belirlemek amacı ile gelişimsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerin aile yaşam kalitesini belirlemek amacı ile kullanılan “Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği”nin (BCAYKÖ) çocuklarında gelişimsel yetersizlik olmayan ailelerden oluşan örneklemlerde kullanılması için geçerlik ve güvenirliği değerlendirilmiştir. Örneklem grubu Antalya ilinin Alanya ilçesinde araştırmaya gönüllü katılan seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen çocuk sahibi 132 kadın, 174 erkek toplam 306 aileden oluşmuştur. Araştırmanın sosyo-demografik verileri “Sosyo Demografik Bilgi Formu”, sosyo-ekonomik verileri “Sosyo-ekonomik Statü (SES) ölçeği” ve ailelerin aile yaşam kalitesi algılarına ilişkin veriler “BCAYKÖ”nin aile etkileşimi, ebeveynlik, duygusal yeterlik ve fiziksel/materyal/finansal yeterlik alt alanları verileri ile toplanmıştır. Araştırma bulguları, ailelerin aile yaşam kalitesi alt alan algılarının ortalamanın üzerinde olduğu, en yüksek algının, ebeveynlik alt alanında, en düşük algının ise duygusal yeterlik alt alanında olduğunu göstermiştir. Farklı sosyo demografik-ekonomik guruplarda yer alan ailelerin “toplam aile yaşam kalitesi” ve alt alan algılarında farklılıklar belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF