image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2014/5
Sayı: 2
Makale Başlık: LISREL ve AMOS Programları Kullanılarak Gerçekleştirilen Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Analizlerine İlişkin Sonuçların Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Comparing the Analysis Results of the Structural Equation Models (SEM) Conducted Using LISREL and AMOS
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 15
Makale Özeti: Bu araştırmada, yapısal eşitlik modeli çatısı altında yer alan ve uyum düzeyleri açısından farklılık gösteren yol analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile yapısal model için LISREL ve AMOS programlarından elde edilen analiz çıktılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Dolayısıyla, araştırmada evren ve örneklem tayinine ihtiyaç duyulmamıştır. Araştırma; her bir modeli yansıtan bir veri dosyası olmak üzere üç ayrı veri seti üzerinden yürütülmüştür. Yol analizinde kullanılan veri seti düşük uyum gösteren bir model; DFA’da kullanılan veri seti kabul edilebilir uyum gösteren bir model ve yapısal modelde kullanılan veri seti mükemmel uyum gösteren bir model olarak belirlenmiştir. Bu şekildeki bir yaklaşımın, LISREL ve AMOS programlarından elde edilen uyum indeksleri arasındaki farkın analiz edilen modelin uyum düzeyinden etkilenip etkilenmediği sorusunu yanıtlamayı olanaklı hale getireceği düşünülmüştür. Analiz çıktıları incelendiğinde; model uyumunun mükemmel olduğu veri setinde LISREL ve AMOS programından elde edilen uyum indekslerinin büyük ölçüde tutarlı olduğu belirlenmiştir. Model ile veri seti arasındaki uyumunun düşük olduğu modelde ise, iki programda rapor edilen uyum indeksleri arasındaki farkın daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu farkın, özellikle, χ2/sd, NNFI ve RFI indeksleri için belirgin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar; LISREL ve AMOS programlarında rapor edilen uyum indeksleri arasındaki farkın modelin uyum düzeyinden etkilendiğini ortaya koymaktadır.
Alternatif Dilde Özet: This study aimed to compare the analysis results obtained through LISREL and AMOS for the models of path analysis, Confirmatory Factor Analysis (CFA) and structural regression, which are within structural equation model and differ in levels of fit. Therefore, population and sample were not needed in the study. The study was conducted on three different data sets that reflected the models through a data file. The data set used in the path analysis was determined to reflect a low fit model, while the one used in CFA was determined to reflect an acceptable fit model. However, the data set used in the structural model reflected a good fit. In this way, it was believed that it would be possible to find an answer to the question of whether the differences in the fit indexes obtained through LISREL and AMOS were affected by the fit level of the model analyzed. The analysis results indicated that the fit indexes obtained through LISREL and AMOS were substantially similar in the data set that reflected a good fit. The differences in the fit indexes obtained through these two software packages were found to be larger in the model that reflected a low fit between the model and the data set. It was also found that this difference was remarkable, particularly in χ2/sd, NNFI and RFI indexes. These results indicate that the differences in the fit indexes reported by LISREL and AMOS are affected by the fit level of the model.

PDF Formatında İndir

Download PDF