image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2014/5
Sayı: 1
Makale Başlık: Riskli Davranışlar Ölçeği Üniversite Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Makale Alternatif Dilde Başlık: University Form of Risk Behavaiors Scale: Vadility and Reability Studies
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 14
Makale Özeti: Bu çalışmada, genç yetişkinlik döneminde olan üniversite öğrencilerinin yaşamlarını biyolojik, psikolojik ve sosyal açından tehlikeye atan riskli davranışların ölçülmesini sağlayacak bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Bu hedef doğrultusunda, antisosyal davranışlar, sigara kullanımı, alkol kullanımı, madde kullanımı, intihar eğilimi, beslenme alışkanlıkları ile okul terki olmak üzere yedi boyuttan oluşan 60 maddelik beşli likert tipi bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin maddelerinin hazırlanmasında lise öğrencileri için geliştirilmiş olan “Riskli Davranışlar Ölçeği” nin maddeleri ile ilgili alan yazın esas alınmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde, 2011-2012 yılında Ahi Evran Üniversitesi'ne devam eden üç farklı çalışma grubu ile çalışılmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında uzman kanısı alınmış; açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda açıklanan toplam varyansın %52 olduğu belirlenmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise ölçekte yer alan maddelerin faktör yüklerinin .37 ile .91 arasında değiştiği ve ölçeğe ait modelin iyi uyum gösterdiği belirlenmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirliği(Cronbach alfa) .64 ile .92 arasında, test tekrar-test güvenirliği ise.74 ile .98 arasında bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this study, in order to measure the risk behaviors which endangers the life of university students In this study, in order to measure the risk behaviors which endangers the life of university students biologically, pshycologically and socially, it is aimed to develop a likert type scale. The scale consists of 60 items and seven dimensions such as; antisocial behaviors, smoking, alcohol use, substance use, suicide tendency, eating habits and school dropout.The writing process of the items of the scale was based on the items of “The Risk Behaviors Scale”, which is developed for high school students and the views in the literature. The samples of the study were studied with three different student groups from Ahi Evran University in the 2011-2012 education year. According to exploratory factor analysis, the total variance was determined as 52 %. Also according to confirmatory factor analaysis factor loads of items are between .37 and .91 and goodness of fit statistics of the model are acceptable. Internal consistency and test-retest were used during the studies on the reliability of the scale. Internal consistency was found between .64 and .92 and test-retest reliability was found between .74 and .98.

PDF Formatında İndir

Download PDF