image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2013/4
Sayı: 1
Makale Başlık: İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Özelliklerin Tam
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada, ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarını etkilediği düşünülen bazı özelliklerin önem düzeylerinin öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda tam sıralama halinde ikili karşılaştırmalar yöntemiyle ölçeklenmesi ve elde edilen ölçek değerlerinin öğretmen adaylarının bölümlerine ve sınıf düzeylerine göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan ölçek; 2011-2012 öğretim yılında Gazi, Hacettepe, Kilis 7 Aralık, Mersin ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi bölümlerinin 1. ve 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 590 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçekleme işlemi sonucunda, başarıyı etkilemede en önemli olduğu düşünülen özelliğin düzenli çalışma; en az önemli olduğu düşünülen özelliğin ise okulun fiziksel olanakları olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre elde edilen sıralamaların aynı olmamakla beraber, bazı basamaklarda benzerlik gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bölümlere göre yapılan ölçekleme işlemi sonucunda Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi bölümlerinin sıralamalarının aynı olduğu, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi bölümlerinin sıralamalarının aynı olmamakla beraber bazı basamaklarda benzerlik gösterdiği görülmüştür. Ayrıca sayısal bölümlere ait sıralamaların sözel bölümlere ait sıralamalardan büyük oranda farklı olduğu ve sözel bölümlerdeki adayların, ailenin sosyoekonomik düzeyini üçüncü sıraya yerleştirmelerine karşın sayısal bölümlerdeki adayların bu özelliği altıncı sıraya yerleştirdikleri görülmüştür. Anahtar
Alternatif Dilde Özet: In this study; it is aimed to scale the importance level of factors which are thought to have influence on the academic achievements of the elementary school students according to the views of the candidate teachers by the pairwise comparisons method in case of totally rank order, and to compare the obtained scale values according to their departments and grade levels. In accordance with this purpose; the developed scale was applied to 590 candidate teachers who were studying in the 1st and 4th grades of Elementary Science, Elementary Mathematics, Social Studies and Turkish teacher education departments at Gazi, Hacettepe, Kilis 7 Aralık, Mersin and Orta Doğu Teknik universities in 2011-2012 academic year. As a result of the scaling procedure, it was seen that the most important factor that is thought to affect achievement is studying regularly; the least important factor is the physical conditions of school. It was found that the rank order of the factors which are obtained according to the grade levels of the candidate teachers is quite similar but not the same. As a result of the scaling procedure that was applied according to departments, the rank orders of Elementary Science and Mathematics departments are the same; on the other hand, only some levels of the rank orders which belong to Social Studies and Turkish departments are the same. Additionally, it was seen that the rank orders which belong to quantitative departments are quite different from that belong to verbal departments and family’s socioeconomic level was ordered as 3rd by verbal department candidates while it was ordered as 6th by quantitative department candidates.

PDF Formatında İndir

Download PDF