image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2013/4
Sayı: 2
Makale Başlık: İlköğretim 8. Sınıf Geometri Testi Sorularında Şekillerin Gerçek Değerlerine Uygun Çizilmesiyle, Farklı Çizilmesinin Testin Psikometrik Özelliklerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Bu çalışma, geometri dersinde uygulanan çoktan seçmeli test maddelerinin şekillerinin gerçek değerlerinden farklı verilmesinin, testin psikometrik özelliklerini ne derecede ve hangi yönde etkilediğini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma grubunu Gaziantep ili sınırları içerisinde sekizinci sınıfta okuyan 145 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin analizinde ITEMAN 3.50 paket programı kullanılmıştır. Maddelerin karşılaştırılması, madde güçlük indeksi, madde ayırıcılık gücü indeksi ve iç tutarlılık katsayıları gibi psikometrik açılardan yapılmıştır. Şekillerin gerçek değerlerinden farklı verildiği testte madde güçlük indeksinin ve madde ayırtedicilik değerlerinin de daha yüksek gözlenmiştir. Testin iç tutarlılık katsayısı şekillerin gerçek değerinden farklı olduğu testte daha yüksek bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The present research aimed to compare psychometric characteristic of tests between that have items contains geometric shapes accordance with the real value and have items contains geometric shapes different from the real value. The study group consists of 145 8th grade students who are educated in Gaziantep. The data are analyzed by ITEMAN 3.50 program. Giving shapes different values from the real values generally indicated that questions are more difficult and items discrimination index is higher. Internal consistency coefficient of the test is found higher in questions which were given different values from the real values of the shapes.

PDF Formatında İndir

Download PDF