image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2013/4
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara Göre Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, sınıf içi ders başarısını ölçmeyi amaçlayan bir ölçme aracından, KTK ve MTK’ya dayalı olarak elde edilen öğrenci başarıları arasındaki ilişkiyi ve her iki kurama göre ölçme aracını oluşturan madde sayılarını karşılaştırmaktır. Amaç doğrultusunda betimsel türde bir araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenim gören ve ölçme ve değerlendirme dersini alan 231 öğrenci, araştırma grubunu oluşturmuştur. Araştırma kapsamında 40 çoktan seçmeli maddeden oluşan, ölçme ve değerlendirme dersindeki başarıyı ölçmeyi amaçlayan bir test geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Test, klasik test kuramı ve madde tepki kuramı yöntemleriyle puanlanmış ve elde edilen puanların karşılaştırılması yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, testteki tüm maddeler her iki kurama göre puanlandığında, elde edilen puanlar arasındaki ilişki pozitif, oldukça yüksek ve manidar bulunmuştur. Madde analizleri yapıldığında, klasik test kuramına göre beş, madde tepki kuramına göre ise 14 maddenin testten çıkarılması gerektiği görülmüş ve madde atılarak puanlama yeniden yapıldığında, elde edilen puanlar arasındaki ilişki pozitif, oldukça yüksek ve manidar bulunmuştur. Test puanları ile geçme ve kalma kararı verildiği düşünüldüğünde ise iki kuram 231 öğrencinin sadece %12.6’sında kalma kararında farklılaşmış, %87.4’ünde ise aynı kararı vermiştir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this research is examine the correlation between student achievements and the items that construct the test according to the Classical Test Theory and Item Response Theory. The survey method has been chosen for this research. Study group includes 231students which studying in Eskişehir Osmangazi University and attending to Measurement and Evaluation class. A 40 multiple-choice items test has been developed and administrated. The test aims to measure the academic achievement on measurement and evaluation lesson. Scoring has been made according to Classical Test Theory and Item Response Theory, and then scores have been compared. Analyses show that the correlation between the scores is positive, very high and significant. After the item analyses, 5 items have been opt out of the test by classical test theory. And 14 items have been opt out of the test by item response theory. After opting out, scoring has been made again and the correlation between the scores is positive, very high and significant again. When we consider the test scores to pass – fail decision; two theories only differ 12.6% of students and the same decision has been made with 87.4% of students.

PDF Formatında İndir

Download PDF