image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Programlamaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin Türkçe Formumun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma ile Ramalingam ve Wiedenbeck (1998) tarafından geliştirilen “Programlamaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği”nin, Türkçe’ye uyarlama çalışmasının yapılması ve bireylerin programlamaya ilişkin genel öz yeterlilik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan ve daha önce programlama dersi almış 152 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Orijinalinde 7’li likert tipi 32 madde ve 4 faktörden (bağımsızlık ve kararlılık, basit programlama görevlerini gerçekleştirme, karmaşık programlama görevlerini gerçekleştirme, öz düzenleme) oluşan ölçeğin, Türkçe formunun uygulanan örneklemde yapılan geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları sonucu 9 madde ve 2 faktörden (basit programlama görevlerini gerçekleştirme ve karmaşık programlama görevlerini gerçekleştirme) oluştuğu bulunmuştur. Ölçeğin tümü için Cronbach Alpha katsayısı .928, konjenerik ölçümler için daha uygun sonuçlar verdiği ifade edilen McDonald’ın (omega) katsayısı ise .956 olarak hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonunda dokuz madde toplam varyansın %80,814’ünü açıklamış ve bu yapıya ilişkin model doğrulayıcı faktör analizi ile de doğrulanarak programlamaya ilişkin öz yeterlilik algısını ölçen geçerli ve güvenilir bir araç elde edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF