image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Aşamalı Dersler Arasındaki İlişkilerin Kanonik Korelasyon Tekniğiyle İncelenmesi: Sınıf Öğretmenliği Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin birinci dönem ile ikinci dönemde aşamalılık gösteren dersleri arasındaki ilişkilerin ve aşamalılık gösteren bu derslerin gerçekte ne derece birbirinin devamı olduğunun çok değişkenli analiz tekniği olan kanonik korelasyon analizi yoluyla irdelenmesidir. Bu araştırma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği’ne 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran ve halen öğrenim gören toplam 230 birinci sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Analizler öğrencilerin birinci ve ikinci dönemde aşamalılık arz eden derslerden almış oldukları puanları üzerinde yürütülmüştür. Verilerin Çözümlenmesinde kanonik korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin birinci dönemde aldıkları derslerin ikinci dönemde aldıkları derslerdeki varyansın %29’unu açıkladığı tespit edilmiştir. Özellikle Yabancı Dil-İngilizce dersinin aşamalılık özelliği gösterdiği; bu nedenle birinci dönemde bu dersten başarısız olan öğrencilerin ikinci dönemde İngilizce dersinden başarısız olma eğilimi gösterdiği için ikinci dönemdeki bu dersi almaması önerilmektedir. Ancak benzer aşamalılık diğer dersler arasında saptanmamıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF