image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modelleri Üzerine Örnek Bir Uygulama
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Sosyal bilimlerde birçok araştırma probleminin test edilebilmesi amacıyla toplanan veri setleri sıklıkla çok düzeyli bir yapıya sahiptir. Tek düzeyli analizlerin sınırlılıkları nedeniyle, uzun yıllar yapılan görgül çalışmalarda gözlemlerin bağımsızlığı varsayımının ihlalini göz ardı edilmiş, modellerde analiz birimleri olarak ya bireyler ya da gruplar kullanılmıştır. Hiyerarşik/kümelenmiş verilerle çeşitli alanlarda yürütülen araştırmalardaki bu tür sorunlar, çok düzeyli modelleme tekniklerinin gelişmesine yol açmıştır. Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modellemeleri ile hiyerarşik verinin her bir düzeyi (grup-içi ve gruplar arası) için eş zamanlı test edilebilecek modellerin geliştirilebilmesine olanak sağlanmaktadır. Bu çalışmada, analiz Mplus 5.1 (Muthén ve Muthén, 2008) programının Monte Carlo simülasyonu kapsamındaki veri üretimi (data generation) özelliği kullanılarak elde edilen veriler üzerinden iki düzeyli yapısal bir modelin incelenmesi ve araştırmacılara örnek bir uygulama sunulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, Mplus programı kullanılarak yapılan analiz üzerinden modelin tanıtımı yapılmış, Mplus sentaksı açıklanmış ve bulguların yorumlanması üzerinde durulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF