image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Nedelsky ve Angoff Standart Belirleme Yöntemleri ile Elde Edilen Kesme Puanlarının Genellenebilirlik Kuramı ile Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada Nedelsky ve Angoff standart belirleme yöntemleri ile elde edilen kesme puanlarının Genellenebilirlik (G) Kuramı’na göre hesaplanan varyans bileşenleri karşılaştırılmıştır. Araştırmanın verileri 2008 yılı 6. sınıf Seviye Belirleme Sınavı’nda yer alan fen ve teknoloji sorularının Ankara ilinde görev yapan 40 fen ve teknoloji öğretmeni tarafından standart belirleme yöntemlerine uygun şekilde puanlanması ile elde edilmiştir. Kesme puanlarının G kuramı uygulamasıyla varyans bileşenleri ile G ve katsayıları elde edilmiştir. Araştırmanın sonunda, her iki yönteme göre ayrı ayrı yapılan puanlamanın maddeler arası farklılığı ortaya çıkarabildiği belirlenmiştir. Angoff yöntemi ile belirlenen kesme puanları için puanlayıcılar arası tutarlılık görülmüş; Nedelsky yönteminde ise puanlayıcılar arasındaki uyumun düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Nedelsky yöntemi ile elde edilen G ve katsayıları daha yüksektir. Her iki standart belirleme yönteminin birlikte ele alındığı G çalışmasında ise maddeler arası farklılıkların ortaya çıkarılabildiği ve puanlayıcılar arasında bir tutarlılığın olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF