image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Çok Göstergeli Örtük Gelişme Modelleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bireylerin davranış ya da tutumlarına ilişkin birçok araştırma problemi, zamandaki değişimin incelenmesini gerektirmektedir. Özellikle psikoloji ve eğitim alanında bu tarz araştırmaların desenlenmesi, bu alanlardaki bilgilerimizin zenginleşmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Geleneksel olarak zamana bağlı değişimin araştırılmasında, tekrarlı ölçümler için varyans analizi gibi bazı istatistiksel yöntemler yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Öte yandan, yapısal eşitlik modellemeleri içerisinde yer alan Örtük Gelişme Modelleri (Latent Growth Models), örtük değişkenlerin ortalamalarının zaman içerisindeki değişimlerine ve hata terimlerinin kovaryans yapılarına ilişkin hipotezlerin de geliştirilmesine olanak sağlaması bakımından önemli yöntemsel açılımlar sunmaktadır. Bu çalışmada çok göstergeli Örtük Gelişme Modelleri’nin, Monte Carlo simülasyonu kullanılarak elde edilen veriler üzerinden incelenmesi ve araştırmacılara örnek bir uygulama sunulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, Mplus programı kullanılarak Monte Carlo simülasyon yaklaşımıyla üretilen veriler üzerinden modelin tanıtımı yapılmış, Mplus sentaksları açıklanmış ve bulguların yorumlanması üzerinde durulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF