image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Bilimsel Araştırma Ödevlerinin Çok Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma ile ilgili teorik kazanımlarını göstermek için performansa dayalı olarak oluşturdukları bilimsel araştırma ödevlerini çok yüzeyli Rasch ölçme yöntemi ile değerlendirmektir. Rasch ölçme modeli bir soruya doğru cevap verme olasılığının, o kişinin yeteneğine bağlı olduğunu ifade eder. Çok yüzeyli Rasch ölçme modeli bu modele, puanlayıcı katılığı/cömertliği, soru güçlüğü, gibi faktörleri de ekleyerek tek parametreli modeli çok parametreli bir model haline getirmiştir. Bu araştırmada öğrencilerin Bilimsel araştırma becerileri, puanlayıcıların katılık/cömertliklerine ve davranışı sergileme güçlüğüne göre değerlendirilmiştir. Araştırmada Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalında “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersine devam eden 20 öğrencinin katılımcı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, hazırlanan bilimsel araştırma ödevleri içerisinde “uygunluk içi” ve “uygunluk dışı” istatistiklere sahip ödevlerin olmadığı, ödevlerin istatistiksel olarak anlamlı yaklaşık 3 ödev kalite tabakasına ayrılabileceği gözlenmiştir. Puanlayıcıların yapmış oldukları puanlamalarda ise istatistiksel olarak katılık/cömertlik bakımından birbirlerinden farklılıklar göstermediği, yalnızca bir puanlayıcı için “uygunluk dışı” kareler toplamının beklenen değerden farklı olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, ödevlerinin kalitelerini belirlemede kullanılan “Bilimsel Araştırma Ödevlerini Değerlendirme Formu” içerisinde yer alan soruların da amaca hizmet eder nitelikte oldukları belirlenmiştir. Sonuç olarak yüksek öğrenimde özellikle performansa dayalı öğrenmelerin değerlendirilmesinde Çok-Yüzeyli Rasch ölçme modelinin etkin olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF