image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Fen ve Teknoloji Dersi Başarılarının Farklı Yaklaşımlarla Ölçülmesi ve Bu Yaklaşımlara lişkin Öğrenci Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırmanın amacı, öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersi başarılarının farklı ölçme yaklaşımlarına (çoktan seçmeli, yazılı yoklama ve performans görevi) göre farklılık gösterip göstermediğini saptamak ve öğrencilerin bu yaklaşımlara ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir ve 2007-2008 eğitimöğretim yılında Kaynaşlı ilçesindeki 173 beşinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Başarı testlerine ek olarak öğrencilerin farklı yaklaşımlara ilişkin görüşleri bir anket ile alınmıştır. Nicel verilerin analizinde tekrarlı ölçümler için tek yönlü varyans analizi ve karışık ölçümler için iki faktörlü varyans analizi, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Bulgular, öğrencilerin çoktan seçmeli testteki başarılarının performans görevi ve yazılı yoklama sınavlarındaki başarılarına göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Kız ve erkek öğrencilerin her üç formatta da benzer başarı gösterdikleri görülmüştür. Öğrencilerin büyük çoğunluğu performans görevlerine ilişkin olumlu görüşler ifade etmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF