image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2011/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Yapılandırılmış İletişim Gridi Tekniğinin Bilişim Teknolojileri Dersi Ölçme ve Değerlendirme Süreci Açısından Etkililiğinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.3.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araĢtırmada YapılandırılmıĢ ĠletiĢim Gridi (YĠG) tekniğinin BiliĢim Teknolojileri dersinde öğrenci performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde etkili olup olmadığı incelenmiĢtir. AraĢtırma; 2007-2008 eğitim – öğretim yılı Zonguldak ili, Çaycuma ilçesinde yer alan bir Ġlköğretim Okulu’nda, 7. ve 8. sınıfta okuyan, 137 öğrenciyle yapılmıĢtır. Uygulamada; Ġlköğretim Okulları Seçmeli BiliĢim Teknolojileri Dersi Öğretim Programı’ndan 7. Basamak “Hesaplarımı KarĢılaĢtırıyorum” ünitesi seçilmiĢtir. Bu ünitenin hedef davranıĢlarını ölçen 32 test maddesinden oluĢan bir yapılandırılmıĢ iletiĢim gridi testi hazırlanmıĢtır. YĠG’ de hazırlanmıĢ olan testin güvenirliği açısından incelendiğinde; testin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach α) 0,92, iki yarı test güvenirliği ise 0,93 olarak hesaplanmıĢtır. YĠG testinin ölçüte bağlı geçerliğini test etmek için; katılımcıların YĠG testi puanları ile aynı dönemdeki matematik ortalamalarıyla arasındaki iliĢkiye bakılmıĢtır. YĠG’ de hazırlanmıĢ olan test kullanıĢlılık açısından incelendiğinde; puanlama, uygulama, yorumlama ve ekonomiklik açısından kullanıĢlı bir test olduğu gözlenmiĢtir. Ancak testin planlanması aĢamasında, çeĢitli donanımsal ve yazılımsal aksaklıkların giderilmesi durumunda kullanıĢlılığın daha da artacağı düĢünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF