image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2011/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmenlik Programlarındaki Öğrencilerin ÖSS Puanları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.3.2015
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, 2007 yılı Öğrenci Seçme Sınavına girerek eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarına yerleşen öğrencilerin, programlardaki birinci sınıftaki derslere ait akademik başarı not ortalamaları (ABNO) ile Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) içerisindeki alt testlere ait ham puanlar ve ortaöğretim başarı puanı (OBP) arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırma; okulöncesi öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği, kimya öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği ve sosyal bilgiler olmak üzere toplam altı öğretmenlik programının birinci öğretimine yerleşen öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Öğretmenlik programları seçilirken üniversiteye girişte kullanılan puan türleri dikkate alınmış ve her puan türünden birer programın olmasına dikkat edilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin programlarındaki ABNO ile ÖSS’deki alt testlere ait ham puanları ve OBP kullanılmıştır. Öğrencilerin ABNO araştırma kapsamına giren üniversitelerdeki öğrenci işleri daire başkanlığından alınmıştır. ÖSS’ye ait ham puanları ise alt testlere ait doğru cevap sayılarıdır. Bu ham puanlar ile OBP Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) alınmıştır. Verilerin analizinde kanonik korelasyon analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin ÖSS’ye ait ham puanları ile OBP birinci grup değişken (bağımsız değişken), ABNO ise ikinci grup değişken (bağımlı değişken) olarak alınmıştır. Analiz sonucunda; bağımlı değişkenlerle bağımsız değişkenler arasında programlara göre değişmekle birlikte düşük düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca ÖSS’ye ait ham puanların öğrencilerin ABNO’nı düşük düzeyde açıkladığı görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF