image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2011/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Internet Bağımlılığının CHAID Analizi ile İncelenmesi: Van İli Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.3.2015
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Bilimsel bir çalıĢmanın amacı mevcut verilerden yararlanarak bilinmeyenler ve sebep-sonuç iliĢkileri hakkında tahminler yapabilmektir. Doğadaki pek çok olay sebep-sonuç iliĢkisine sahiptir. Regresyon analizi, iki veya daha fazla değiĢken arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla kullanılır. Regresyon analizi ile benzer sonuçlar verebilen yöntemlerden biri Answer Tree yöntemidir. CHAID analizi değiĢkenlerin sınıflandırılmasında kullanılan analitik yöntemlerden biridir. Internet bağımlılığının Van ilindeki düzeyini ve bu bağımlılığı etkileyen faktörleri belirleyebilmek amacıyla yapılan bu çalıĢmada verilerin değerlendirilmesinde ve internet bağımlılığını etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin hangi seviyede olduğunu belirleyebilmek amacıyla CHAID analizi yöntemi kullanılmıĢtır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF