image.jpg

Derginin Adı: iojes
Cilt: 2011/3
Sayı: 1
Makale Başlık: A Study on Pre-service English Teachers’ Self - efficacy Beliefs Depending on Some Variables
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.04.2011
Okunma Sayısı: 25
Makale Özeti: The construct of teacher efficacy has been explored by a number of researchers in recent years. Teachers’ efficacy beliefs are regarded as an important criterion in increasing the productivity and motivation during the teaching and the learning process and in defining the general framework of the requirements of the teaching profession. Consequently, teacher education programs have great responsibility for shaping the self-efficacy beliefs of pre-service teachers. The purpose of this study was to explore pre-service English teachers’ self-efficacy beliefs. Another purpose of this study was to evaluate the influence of some variables (gender, perceived academic achievement, grade level, department preference and the attitude of the faculty as perceived by the pre-service teachers) upon self-efficacy of pre-service English teachers. Data in this study were collected from a total number of 353 pre-service English teachers (263 girls, 90 boys) enrolled in teacher education programs of the two selected universities in Turkey. Teacher self-efficacy scale (Kan, 2007) and information sheet which was developed by the researcher were utilized in the study. Mann-Whitney U and Kruskal Wallis H tests were used to data regarding the sample. Data analysis indicated that pre-service English teachers generally expressed positive efficacy beliefs regarding English language teaching profession. At the same time, results showed that pre-service teachers’ self-efficacy differentiated according to perceived academic achievement and grade level.
Alternatif Dilde Özet: Öğretmen özyetkinliği kavramı, son yıllarda birçok araştırmacı tarafından incelenen bir olgu haline gelmiştir. Öğretmenlerin özyetkinlik inançları, öğretme ve öğrenme sürecinde verimliliğin ve istekliliğin artmasında ve öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterliliklerin çerçevesinin belirlenmesinde önemli ve vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, öğretmenlerin özyeterlik inançlarının şekillenmesinde öğretmen yetiştiren kurumlara büyük sorumluluk düşmektedir. Bu çalışmanın amacı, İngilizce öğretmen adaylarının özyetkinlik inançlarının belirlenmesi ve özyetkinliğin cinsiyet, algılanan akademik başarı, sınıf düzeyi, bölüme isteyerek gelip gelmeme ve öğretmen adaylarının algıladıkları öğretim elemanı tutumu değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Çalışmaya, Türkiye’de iki eğitim fakültesinde öğrenim gören 353 ( 263 kız, 90 erkek) İngilizce öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada, Kan (2007) tarafından geliştirilen Öğretmen Özyetkinlik Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Öğretmen Özyetkinlik Ölçeğine ilişkin verilerin analizinde Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, İngilizce öğretmen adaylarının İngilizce öğretimindeki özyetkinlik inançlarının yüksek olduğunu ve öğretmen adaylarının özyetkinlik düzeylerinin algılanan akademik başarı ve sınıf düzeyine göre farklılaştığını göstermektedir. Elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılacaktır.

PDF Formatında İndir

Download PDF