image.jpg

Derginin Adı: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 19
Makale Başlık: 19. Sayı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 19.04.2011
Okunma Sayısı: 124
Makale Özeti: İÇİNDEKİLER Prof. Vahdettin Sevinç Yard. Doç. Dr. Elif Atabek YĐĞĐT .......................................................... 1 Prof. Vahdettin Sevinç Bibliyografyası Ar. Gör. Yonca KOÇMAR ....................................................................... 3 Đlköğretim Öğrencilerinin Kariyer Gelisimlerinin Demografik Faktörler Açısından incelenmesi Abdullah ISIKLAR, Hasan BOZGEYĐKLĐ ........................................... 10 Velilerinin Yeni Đlköğretim Pprogramına Đliskin Görüsleri Ahmet Eskicumalı, Duygu Gür Erdoğan, Serhat Arslan .................... 30 Öğrencilerin Öğrenme Stilleri Đle Öğretmenlerin Öğretme Yollarının Uyumu Feridun MERTER, Sevda KOÇ ............................................................ 46 Đlköğretim Çağı Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ile Đletisim Beceri Düzeyleri Arasındaki Đliskilerin Đncelenmesi Fikret SOYER, Yusuf CAN, Çiğdem TÜRKEL .................................... 73 Sosyal Bilgiler Öğretim Materyalleri Ölçeği Çalısması Halil Đbrahim SAĞLAM........................................................................ 89 Yazılı ve Görsel Basında Yer Bulan Đlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi Kapsamındaki Bazı Kvramların Öğrenci Görüsleriyle Değerlendirilmesi Hülya ÇELĐK, Ahmet KATILMIS, Ersin TOPÇU ............................. 100 Đlköğretim Öğrencilerinin Problem Türlerini Belirleme Düzeyleri Kürsat YENĐLMEZ ............................................................................. 124 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (Mayıs 2010) | VII Olay Çizgisi Odaklı Hikâye Okuma Yöntemi, Yıldız Tozu Örneği Mehmet ÖZDEMĐR............................................................................. 138 21. Yüzyılda Eğitimde Program Gelistirmede Yönelim, Kavram ve Anlayıslar Ömer Faruk TUTKUN, Yasemin AKSOYALP .................................. 156 Bilisim Teknolojilerinin Ders Aktivitelerinde Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüs ve Yeterliklerinin Đncelenmesi Üzerine Nitel Bir Arastırma Taner ALTUN, Hülya SANCAK ........................................................ 170 Kitap Tanıtımı: Kavram Haritalarıyla Dil Bilgisi Öğretimi Tuğba DEMĐRTAS.............................................................................. 196 Kitap Tanıtımı: Uygulamalı Metin Bilgisi Yonca KOÇMAR ................................................................................. 198
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF