image.jpg

Derginin Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kirsehir Egitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2010/11
Sayı: 4
Makale Başlık: Açık-Düşündürücü Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Mesleki Gelişim Çalışma Atölyesinin Geliştirilmesi ve Bilimsel Bilginin Doğası Anlayışına Etkisinin Araştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Developing an Explicit-Reflective Inquiry-Based Professional Development Workshop and Examining the Effects on Nature of Scientific Knowledge
Makale Eklenme Tarihi: 12.05.2011
Okunma Sayısı: 24
Makale Özeti: Bireylerin fen okuryazarı olmalarını sağlayabilme hedefi paralelinde bireylerde bilimin ve bilimsel bilginin doğası anlayışının da geliştirilmek istenmesi yıllardan beri fen eğitimcileri için temel hedeflerden biri olmuştur. Öğrencilerde bu anlayışın geliştirilebilmesinde öğretmenlere önemli rol düştüğü düşünüldüğünde öncelikle öğretmen ve öğretmen adaylarının bilimin ve bilimsel bilginin doğası anlayışlarının geliştilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada öğretmen ve öğretmen adayları için tasarlanan açık-düşündürücü sorgulayıcı-araştırmaya dayalı mesleki gelişim çalışma atölyesinin tanıtılmasına ve mesleki gelişim çalışma atölyesinin kimya öğretmen adaylarının bilimsel bilginin doğası anlayışlarına etkisinin araştırılması amaçlanamıştır. Bu çalışmanın katılımcıları Gazi Üniversitesi Kimya Eğitimi ABD’nda son sınıfta öğrenim gören 20 öğretmen adayıdır. Bilimsel bilginin doğası anlayışındaki değişimleri ortaya çıkarmak için Bilimsel Bilginin Doğası Ölçeği ve mülakatlar öntest-sontest formatında kullanılmıştır. Elde edilen verilere uygulanan ilişkili örneklemler için t-testi sonuçları kimya öğretmen adaylarının anlayışlarında anlamlı bir gelişme olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bilimsel Bilginin Doğası Ölçeği’ndeki 6 kategorinin her birinden alınan puanların kantitatif analizi sadece yaratıcılık ve gelişimsel boyutlarda anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermiştir. Mülakat transkriptlerinin kantitatif analizleri de benzer sonuçları ortaya koymuştur. Açık-düşündürücü sorgulayıcı-araştırmaya dayalı mesleki gelişim çalışma atölyesinin katılımcıları bilimsel bilginin doğası hakkında daha yeterli bir anlayışa doğru taşıdığı tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Improving understanding of nature of science and scientific knowledge for individuals has been seen one of the essential objectives for science education for years. Teachers have a critical role in the process of learning nature of science by students. For this reason, we have turned our attentions toward improving science teachers’ views about nature of science and scientific knowledge. This study focused specifically on introducing the explicit-reflective inquiry-based professional development workshop designed by the researchers. Second aim of this study is to examine the impact of explicit-reflective inquiry-based professional development workshop on preservice chemistry teachers’ understandings of nature of scientific knowledge. Participants of this study were 20 preservice chemistry teachers at Gazi University. In order to exposing the changes in understandings of nature of scientific knowledge, Turkish version of The Nature of Scientific Knowledge Scale (NSKS) and interviews were used in a pre/post format. The result of the Paired Samples T-Test, used to investigate the effect on the understandings about scientific knowledge, indicated that understandings of preservice chemistry teachers had a significant progress. The quantitative analysis of the scores which the participants got from each of six categories in NSKS were put forward significant differences in term of only creative and developmental categories. Also, in the qualitative analysis of the transcripts of interviews came out similar results. It seems that our explicit inquiry-based professional development workshop moved participants towards more adequate understandings about nature of scientific knowledge.

PDF Formatında İndir

Download PDF