image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi
Cilt: 2014/13
Sayı: 2
Makale Başlık: UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI ÖĞRENME UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 28.04.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Eşzamanlı öğretim uygulamaları, uzaktan eğitimle yürütülen sertifika ve diploma programları da dahil olmak üzere, hemen her tür ve düzeydeki programlarda, gittikçe yaygınlaşan şekilde kullanılmaktadır. Eşzamanlı sınıf uygulamaları ile yüz yüze eğitimde var olan etkileşim imkanları sanal ortamlara taşınmaktadır. Bu uygulamalar ile etkili öğrenmeler gerçekleştirilebileceği gibi, önemli sorunlarla da karşılaşılabilmektedir. Öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve çözümlerine ilişkin deneyim ve gözlemleri, söz konusu uygulamaların iyileştirilmesi için yol gösterici olabilirler. Bu araştırmada katılımcıların eş zamanlı sınıf ortamını kullanırken karşılaştıkları sorunlar ile bu sorunların çözümüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada durum çalışması yaklaşımı benimsenmiş ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından karma öğrenme yöntemi ile yürütülen İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi sertifika programı uygulama ortamı olarak belirlenmiştir. Eşzamanlı çevrimiçi ve yüz yüze ortamları birlikte kullanarak öğrenen 10 katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonunda eşzamanlı öğrenme ortamına ilişkin öğrenci görüşleri beş tema altında toplanmıştır. Bunlar sistemin kullanımı, katılım ve iletişim, zamanlama, tekrar izlenebilirlik ve eğitmen faktörleri olarak belirlenmiştir. Süreçte destek dokümanlarının sunulması, zaman zaman sesli konuşma hakkının tanınması, derslerin zaman planlamalarının yapılmadan önce kendilerinin görüşlerinin alınması, öğrenciler tarafından önemli görülen noktalar olarak bulgulanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)