image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi
Cilt: 2014/13
Sayı: 2
Makale Başlık: İŞBİRLİKLİ VİKİ ÇALIŞMALARINDA ÖĞRENCİ KATKISININ BELİRLENMESİ İÇİN VERİYE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME MODELİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 28.04.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Web 2.0 ile birlikte hayatımıza giren yeni teknolojiler, çevrimiçi öğrenme ortamları açısından da önemli yenilikleri beraberinde getirmiştir. Bu teknolojilerden biri olan vikiler, işbirliğine dayalı grup çalışmalarının önemli bir parçası olmuştur. Sağladığı kolaylıklar sayesinde, herhangi bir programlama becerisi gerektirmeden öğretmenlerin kolaylıkla işbirlikli ortamlar oluşturmalarına izin vermektedir. Eğitsel ortamlarda viki kullanımının yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel ise vikide gerçekleştirilen grup çalışmalarındaki bireysel katkıların değerlendirilmesinde yaşanan zorluklardır. Viki üzerinde gerçekleştirilen işbirlikli çalışmalarda bireysel katkıların geleneksel yöntemlerle değerlendirilmesi, zaman alıcı ve zahmetli bir süreçtir. Buradan yola çıkarak planlanan bu çalışmada, öğrencilerin viki ortamındaki bireysel katkılarının viki veri tabanında kayıtlı etkileşim verilerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında viki ortamının veri tabanında yer alan öğrenci etkileşimleri ile ilgili verilerin standart puanlara çevrilebilmesi amacıyla bir değerlendirme modeli geliştirilmiş ve bu modelin gerçek bir veri setindeki uygulama sürecine yer verilmiştir. Aynı zamanda geliştirilen modelden elde edilen puanlar ile öğrencilerin grup arkadaşlarını değerlendirmesi sonucu elde edilen puanlar arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Verilerin elde edilme ve değerlendirme sürecini otomatik hale getirmek için araştırmacılar tarafından bir analiz aracı geliştirilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde model ile akran değerlendirmesi sonucu elde edilen puanlar arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Geliştirilen araç sayesinde vikilerde gerçekleşen işbirlikli öğrenme süreçlerinin otomatik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi olanaklı hale gelmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)