image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi
Cilt: 2014/13
Sayı: 2
Makale Başlık: ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN ÇEVRE SORUMLULUĞUNA BAĞLI TÜKETİM BİLİNCİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 28.04.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının çevre sorumluluğuna bağla tüketici bilincini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Ölçeğin deneme formunun hazırlanması aşamasında öncelikle araştırmacılar tarafından ilgili literatür ışığında öncül maddeler hazırlanarak uzman görüşüne başvurulmuştur. 5’li Likert tipinde olan bu taslak ölçek Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi biyoloji öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 213 öğretmen adayına uygulanmıştır. Madde analizi, açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılarak son şekli verilen ölçeğin toplam varyansın %42.109 ‘unu açıklayan ve 24 maddeden oluşan üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. DFA sonuçları, faktör yapısının veriyle uyumlu olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ise 0.89 olarak hesaplanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)