image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Oyun Motivasyonu Ölçeği’nin Geçerliği ve Güvenirliği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.4.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı Oyun Motivasyonu Ölçeği’nin (OMÖ; Lafrenière, Verner-Filion, & Vallerand, 2012) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 400 üniversite öğrencisi üzerinden yürütülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 18 maddenin içsel motivasyon, bütünleşme, kimliğe katma, içe yansıtma, dışsal düzenleme ve motivasyonsuzluk olmak üzere 6 faktörde toplandığı ve bu boyutların birlikte toplam varyansın % 79,77’sini açıkladığı bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise sınanan beş alternatif model içinden 18 madde ve altı boyuttan oluşan ve iki hata varyansı modifikasyonlu modelin en iyi ve kabul edilebilir düzeylerde uyum verdiği görülmüştür (2= 363,34, sd= 118, RMSEA= .072, NNFI= .94, CFI= .95, GFI= .91, ve SRMR=.038). Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları altı alt boyut için sırasıyla .84, .89, .85, .87, .88 ve .76 olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları ölçeğin Türkçe formunun bireylerin video oyunlarını oynamaya yönelik motivasyonlarını değerlendirmede kullanılabilecek yeterli düzeyde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: oyun motivasyonu, bilgisayar oyunları, geçerlik, güvenirlik.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF