image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Pedagojik Formasyon Programına Katılan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.4.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı fen edebiyat fakültesindeki lisans eğitiminden sonra öğretmenlik yapabilmek için eğitim fakültelerinde pedagojik formasyon alan öğrencilerin, öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklerinin ne düzeyde olduğunu ve bu yeterliklerini belirlerken pedagojik formasyon programı hakkında belirlenen çerçevede neler düşündüklerini tespit etmektir. Araştırma nicel bir çalışma olarak tasarlanmış ve genel tarama modeli kullanılmıştır. Bu modele uygun olarak, ilişkisel tarama modeli ile desenlenmiştir. Veri toplama aracı olarak Schwarzer (1992) tarafından geliştirilen Sünbül ve Arslan'ın (2007) Türkçe'ye uyarladıkları mesleki yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamına pedagojik formasyon eğitimi alan 300 öğrenci katılmıştır. Belirlenen değişkenlerin frekans dağılımları incelenmiştir. Bunun yanında öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlik düzeylerinde cinsiyet, formasyon eğitim süreci, üniversite tercihleri ve formasyon alınmasındaki amaç değişkenlerine göre anlamlı farklar oluştuğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: öğretmen yeterliği, pedagojik formasyon eğitimi, öğrenme öğretme süreci.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF