image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.4.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik araştırma modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu BÖTE bölümünden 20 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada, araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yapılmıştır. BÖTE öğretmen adayların görüşlerinden yola çıkarak öğretmenlik uygulamasının; tecrübe kazanma, teorik bilgiyi uygulama ve öğrenciyle iletişim becerileri kazanma açısından faydalı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca BÖTE öğretmen adaylarının birçoğu daha çok gösterip-yaptırma tekniğini kullandıklarını belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak BÖTE öğretmen adayları, lisans eğitiminde öğrendikleri çoğu yazılımı öğretmenlik uygulaması sırasında kullanma imkânı bulamadıklarını vurgulamışlardır. Bilgisayar laboratuvarları konusunda ise bazı BÖTE öğretmen adayları bilgisayar laboratuvarlarının teknolojik açıdan yeterli olduğunu belirtirken bazıları yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. BÖTE öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında yaşadıkları sorunlar; sınıf yönetimi, uygulama öğretmeninin ilgisizliği, uygulama öğretmeni ile uygulama öğretim elemanı arasında iletişimsizlik, denetim eksikliği, uygulama öğretmeninden geri bildirim alamama ve değerlendirmenin objektif olmaması olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda yaşanan sorunlardan yola çıkarak öğretmenlik uygulamasının daha faydalı ve verimli geçmesi adına önerilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik uygulaması, öğretmen eğitimi, öğretmen adayları, BÖTE.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF