image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları ve LYS Puanları Arasındaki İlişkiler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.4.2015
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: : Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalında henüz öğrenime başlayan öğretmen adaylarının epistemolojik inançları, öğrenme yaklaşımları ve LYS puanları arasındaki ilişkileri belirlemek ve LYS puanının öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımı ve epistemolojik inanç düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu araştırma tarama türünde olup çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Mersin Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği programına yeni başlayan 290 öğretmen adayı oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Epistemolojik İnançlar Ölçeği ile Düzeltilmiş İki Faktörlü Çalışma Süreci Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon testi ile Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenmenin çabaya ve yeteneğe bağlı inançlarının gelişmiş olduğu, daha çok derin öğrenme yaklaşımını tercih ettikleri, LYS puanlarıyla öğrenme yaklaşımları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı; ancak epistemolojik inançlarıyla çok zayıf ve anlamlı bir ilişki olduğu, LYS puanlarının öğrenme yaklaşımı ve epistemolojik inanç düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: öğrenme yaklaşımı, epistemolojik inanç, LYS puanı
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF