image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Karar Verme Sürecinde Okul Yöneticileri ve Değerler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.4.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Örgütsel bağlamda, yönetsel açıdan değerlerin etkili olmasının beklendiği süreçlerden birisi de karar verme sürecidir. Karar verme süreci yönetsel süreçlerin merkezinde yer alır. Belirli değerlere dayalı örgütsel bir yapının kurulması ve yönetsel hedeflerin gerçekleştirilebilmesi söz konusu değerlerin biçimlendirdiği bir karar verme sürecinin sonucu olarak görülebilir. Değerler ile karar verme sürecinin yakından ilişkili olması nedeniyle okul yöneticilerinin karar verme sürecini etkileyen değerlerin irdelenmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, okul yöneticilerinin karar verme süreçlerinde etkili olan değerleri yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak irdelemektir. Araştırma nitel bir çalışma olarak desenlenmiş, durum çalışması çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek üzere amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilkokul ve ortaokullarda görev yapan görev yapan 20 okul yöneticisi ile 20 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; verilerin önceden belirlenen temalara göre özetlendiği ve yorumlandığı, görüşmeden alıntılara sık sık yer verilen betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları gerek yöneticilerin gerek öğretmenlerin, yöneticilerin bireysel olarak temsil ettikleri değer sınıfı ve karar verirken dayandıkları değerler bağlamında büyük ölçüde örtüşen ancak bazı boyutlarda farklılaşan görüşlere sahip olduklarını göstermektedir. Çalışma grubundaki yöneticilerin ve öğretmenlerin büyük kısmı, değer sınıflaması bağlamında yöneticilerin Toplumsal-Örgütsel yönelimli olduklarını düşünmektedir. Anahtar Kelimeler: Karar Verme Süreci, Değerler, Eğitim Sistemi, Okul Yöneticisi, Öğretmen
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF