image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Eğitsel Yazılım Ekran Tasarımı Seçimlerinin Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.4.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: : Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin eğitsel yazılım arayüz tasarım tercihlerini ve bu tercihlerinin öğrencilerin kişisel özelliklerine göre farklılaşma durumunu ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada, katılımcıların kendilerini rahat hissedecekleri kendilerini yansıtan arayüz tasarımlarını oluşturmaları sağlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart, Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde bilgisayar dersi almakta olan 545 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma modeli olarak ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde; aritmetik ortalama, standart sapma, kay-kare testleri kullanılmıştır. Araştırma kapsamında kullanıcıların eğitsel yazılım arayüz tercihlerini belirlemek amacıyla Adobe Flash programında arayüz tasarım seçim yazılımı hazırlanmıştır. Bu yazılımda, katılımcılar kendi ekran arka plan/yazı rengi ve görsel öğe (tablo, grafik, resim) tercihlerine göre tasarım oluşturma olanağı verilmiştir. Araştırmada sonucunda; katılımcı üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri bölüme, alan türüne (sayısal, eşit ağırlık, sözel) göre eğitsel yazılım arayüz tasarım seçimlerinin farklılaştığı saptanmıştır. Bayanlar; pembe, açık pembe ve açık mavi gibi sıcak ve sıcak etkisi olan renkleri arka plan olarak tercih ederlerken erkekler mavi gibi soğuk ve siyah gibi nötr renk değerlerini daha fazla tercih etmişlerdir. Ayrıca; erkekler tabloyu bayanlar ise resmi metni destekleyen görsel öğe olarak daha fazla tercih etmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Öğrenci Merkezli Öğretim, Bilgisayar Destekli Öğrenme, Eğitsel Yazılım Arayüz Tasarımı
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF