image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/11
Sayı: 24
Makale Başlık: ANASINIFINA DEVAM EDEN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN MATEMATİK GELİŞİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examine The Mathematical Development Of The 60-72 Months Children, Attending to Kindergarten In Terms Of Some Variables
Makale Eklenme Tarihi: 30.04.2015
Okunma Sayısı: 12
Makale Özeti: Bu çalışma okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların matematik gelişimlerini bazı değişkenler açısından değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, bağımsız anaokullarına devam eden 60-72 aylar arasında olan 323 çocuk üzerinde yürütülmüştür. İlişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilen çalışmanın verileri Matematik Gelişimi 6 Testi (Progress in Math)ve araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız grup t-testi ve Anova testleri kullanılmıştır. Yapılan istatistikler sonucunda çocukların matematik gelişiminde cinsiyetler arasında fark bulunmazken daha önce bir eğitim kurumuna gitme, anne-baba eğitim düzeyi ve ailenin ekonomik düzeyi arasında önemli farklar bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The current study was carried out to examining the mathematical development of children attending to kindergarten in terms of some variables. The research was conducted over 323 children at the ages of 60-72 months attending to independent kindergartens acting under the Ministry of Education in Ankara. The research is designed in descriptive survey model. The research data were obtained using the Progress in Math 6 Test and a personal information form prepared by the researcher. Independent group t-test and Anova test were used to analyse the data depending on the variables. At the end of the statistical studies, no significant difference was found related to gender in the mathematical progression of children,

PDF Formatında İndir

Download PDF