image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/11
Sayı: 24
Makale Başlık: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL MODELLEME YAPABİLME BECERİLERİNİN GELİŞİMİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Developing Prospective Science Teachers’ Mathematical Modelling Performances
Makale Eklenme Tarihi: 30.04.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada, matematiksel modelleme kullanılarak Doğrusal ve Düzlemde Hareket ünitelerinin öğretiminde fen bilgisi öğretmen adaylarının matematiksel modelleme yapabilme becerilerindeki gelişimleri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada Doğrusal ve Düzlemde Hareket ünitelerine yönelik geliştirilen öğretmen adayı ve öğretim elemanı rehber materyalleri 23 öğretmen adayına uygulanmış ve bu çalışma kapsamında bütün etkinliklere katılan 12 öğretmen adayının verileri içerik analizi ile analiz edilmiştir. Doğru, kısmen doğru, yanlış ve boş kategorilerilerinden oluşan bir rubrik ile incelenen öğretmen adayı materyalleri kendi içerisinde benzer kategoriler altında toplanmış, ardından rubrikte belirlenen kategoriler içerisine dahil edilmiş ve adaylar aldıkları toplam puanlar ve her bir aşama için verdikleri cevaplar açısından değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının etkinlikler ilerledikçe çalışmada kullanılan matematiksel modelleme etkinliklerinin tüm aşamalarında gelişim gösterdikleri belirlenmiş ve gerçek dünya problemi aşamasında başarılı olan adayların diğer aşamaları kolaylıkla yapabildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında öğretmen adaylarının günlük yaşam- fizik bağını kurmalarında matematiksel modelleme çalışmalarının olumlu katkısı olduğu sonucuna varılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: In this study, prospective science teachers’ mathematical modelling performances were investigated at teaching one and two dimensional motion units with the help of mathematical modelling. For this aim, prospective science teachers and instructor’s guide materials developed for one and two dimensional motion units was applied to 23 prospective science teachers and data from 12 prospective science teachers attending all activities was analyzed for this research using content analysis. Prospective science teachers’ materials were examined using a rubric consisted of true, partially true, false and empty categories then incorporated into categories determined in rubric, and prospective science teachers’ performances were evaluated regarding the point they got from their answers at every stage of mathematical modelling. As a result of the study, it is determined that prospective science teachers showed improvements at all stages of mathematical modelling activities in the course of time, and it is concluded that those who were higher achievers at real world problem stage were performed well at the other stages. In addition, it is decided that mathematical modelling studies have positive contribution to prospective science teachers to make connection between real life and Physics.

PDF Formatında İndir

Download PDF